Blog

Svatý Mikuláš

O SV. MIKULÁŠI PRO DĚTI:
Před mnoha lety, velmi daleko na Východě, se jedněm bohatým rodičům narodil syn Mikuláš.
Mikulášovo narození

Bylo to více než před 1700 lety a to město se jmenovalo Patara. Mikulášovi rodiče byli křesťané, a tak také svého syna vychovávali ve víře v Boha. Ještě když byl Mikuláš velmi mladý, jeho rodiče zemřeli, a on zdědil mnoho majetku. Z něho pak štědře rozdával chudým, nemocným a všem, kdo se ocitli v nouzi. Dělal to ale tajně, protože nechtěl, aby ho za to lidé chválili. Důležité bylo, že to ví Bůh.
Jednoho dne se dozvěděl, že jeden ze sousedů je ve velké nouzi a nemá peníze na věno pro své tři dcery. Znamenalo to, že o ně nebude mít zájem žádný ženich. Mikuláš se také dozvěděl, že otec chce, aby dívky vydělávaly peníze velmi špatným způsobem, proto se rozhodl pomoci. V noci přišel k domu svého souseda a do otevřeného okna vhodil hroudu zlata. Totéž se opakovalo další noc.
Mikuláš hází hroudu zlata

Otec i jeho dcery byli velmi šťastní. Zároveň byli také zvědavi, kdo je ten štědrý dárce. A tak když se totéž opakovalo i potřetí, vyběhl otec do tmy za utíkajícím Mikulášem a nakonec ho i dohonil. Ten ho ale velmi prosil, aby to vše uchoval jako tajemství.

Mikuláš se také vydal na cestu do Svaté země – tedy do míst, kde žil Ježíš a odkud pocházeli jeho první učedníci. Cestou zpět se zastavil ve městě Myra, kde zrovna v té době volili nového biskupa. Nakonec se jím stal právě Mikuláš, i když se tomu velmi bránil. Přestože se nyní stal velmi váženým člověkem v očích ostatních lidí, zůstal Mikuláš stále stejný – miloval Boha i lidi, každého přijímal a pomáhal chudým.
Nedlouho poté, co byl zvolen biskupem, začalo velké pronásledování křesťanů. Také Mikuláš byl vězněn a nakonec i vyhnán. Až když se císařem stal Konstantin, mohl se zase vrátit a dále vykonával svůj biskupský úřad. I nadále se staral o lidi v nouzi. Říká se také, že v noci obcházel domy chudých rodin a nechával za oknem vždy něco dobrého pro děti.
Mikuláš naděluje dětem


Biskup Mikuláš zemřel velmi starý, bylo mu asi 90 let, a protože během svého života vykonal mnoho dobrých věcí a dokonce skrze něj Bůh udělal i několik zázraků, začali ho lidé uctívat jako svatého.
Označení "SVATÝ" ukazuje na jeho dobře prožitý život, naplněný dobrem. Neznamená to, že by svatý za svého života stále přebýval v kostele, ale že prožil dobře svůj život, usiloval konat druhým dobro, a i když byl hříšný, litoval svých nedobrých skutků a odstraňoval pravidelně zlo ze svého srdce. Sv. Mikuláš je nám všem vzorem v konání dobrých skutků, měl dobré/milé srdce - k druhým byl milosrdný.

A pro děti tady mám písničku:: Písnička o svatém Mikuláši
od Ztracené kapely (Album 5, Nastavte uši)

zdroj: deti.vira.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svatý Mikuláš - legenda
A máme tu čas mikulášské nadílky. Koná se vždy 5. prosince večer - v předvečer svátku svatého Mikuláše. Dnes u nás již malé děti ví, kdo to byl a je Mikuláš. Jen občas v některých časopisech se objevuje jako Mikuláš človíček v červeném oblečku nápadně podobný Santa Clausovi. Ty naše děti to nemají lehké s těmi vánočními postavičkami..Pravý Mikuláš je biskup - bíle oděný, jehož oblečení je zdobené zlatým lemováním a křížem, s vysoukou čepicí, zlatou berlou a neodmyslitelným košíkem dobrot.


Legenda
Mikuláš je nejuctívanějším světcem i ve východních církvích hned za Pannou Marií. U Mikuláše je upřednostňováno jeho dobré srdce a milosrdenctví.

Mikuláš, někdy nazývaný jako Mikuláš z Myry - je postavou mnoha legend, avšak v historických dokladech toho o jeho životě najdeme jen velmi málo.

Narodil se pravděpodobně kolem roku 280-286 jako syn bohatého, ale lakomého křesťana.v Pataře (dnes jižní Turecko) Mikuláš záhy osiřel a svůj majetek rozdal chudým. Poté se odebral do Palestiny, odtud se na cestě zpět stavil v Myře, aby se pomodlil. V té době tam zemřel biskup a díky tomu, že neměl žádných možných nástupců, vymysleli v Myře, že první, kdo za jitra vstoupí do kostela, stane se biskupem. Mikuláš byl tím prvním příchozím a tak se stal biskupem (rok 300). Nezapomínal ve svém úřadě na chudé a nemocné, založil školy a sirotčince. O examenu navštěvoval své školy. Examen se konal v sobotu, děti se shromáždily před představeným školy a ten četl pochvaly a přečiny dětí, pak se zkoušelo a nevědomost trestali pomocníci metlou. Z nich se pak vytvořili čerti.


Svatý MikulášBrzy po nástupu Mikuláše na biskupský stolec přišla pohroma v podobě protikřesťanského tažení, kdy byl i Mikuláš uvězněn a hrubě trestán. Díky povolení křesťanské víry Konstantinem roku 313 byl osvobozen a vrátil se do úřadu biskupa. Ještě se zúčastnil Nicejského koncilu roku 325, vykonal cestu do Říma a vrátil se do Myry. Zde skonal 6. prosince, neznámo přesně kterého roku - 345 - 350. Jeho ostatky byly koncem 11. století přeneseny do Bari v Apulii, kde se slaví svátek Mikuláše na den přenesení jeho ostatků- 8. května. V předvečer svátku se koná historický mnohobarevný průvod za účasti celého města a v den jeho svátku velká hostina.

Legendy o Mikulášovi
- v Pataře žil chudý šlechtic se třemi dcerami, které musely pracovat v nevěstinci, protože byli chudí. Mikuláš hodil po tři večery do okna toho šlechtice po měšci peněz, aby mohl vykoupit dívky.

- Mikuláš kradl otci peníze a kladl je na práh nebo za okno potřebným - odtud zvyk punčochy za oknem

- v tamní době se při neplacení dluhu unášely děti a prodávaly na ovčím trhu. Když nějaké dítě odvlekli, Mikuláš tajně dávál za okno postižených lidí peníze na splacení dluhu aby bylo dítě zachráněno

- poslouchal, jak vězněné dítě pláče a spouštěl mu dolů dárek - odtud zvyk, že Mikulášovi pomocníci poslouchají komínem

- mokrý Mikuláš - podle legendy zachránil na rozbouřeném moři potápějící se loď a námořníky a když vystoupil z vody byl -jak jinak- mokrý a crčela z něj voda, proto vznikl kult mokrého Mikuláše a proto byl Mikuláš zvolen jako ochránce námořníků, lodníků

- zachránil tři žáky před zlým hostinským, který je chtěl usmrtit a naložit do soli.

Uctívání Mikuláše
Balkán bylo první místo, kde byl Mikuláš uctíván jako světec, později bylo jeho uctívání rozšířeno mezi národy východní Evropy jež později uznávali pravoslaví - např. pro Rusko je jedním z nejdůležitějších světců i zemským patronem. Díky normanským námořníkům se během 10. a 11, století jeho kult šířil i k nám. Brzy jej uctívali ve Francii a ve 12 století jej přijali v Německu. Zvyk návštěv a obdarovávání dětí vzniká díky císařovně Theofaně (řecká manželka císaře Otyll) v 10. století v Porýní. U nás se jeho kult rozšiřuje až ve 13. století.


Biskupské hry
Obyčej návštěv Mikuláše a obdarovávání vznikl z obyčeje "biskupské hry" Byla to hra Provozovaná na klášterních školách.Jedne ze studentů se jeden den v roce na Mikuláše převékli za biskupa či opata a vládl celé škole celý den. Zpočátku se hra konala 289. prosince, později se přesunula na svátek Mikuláše.


Svatý Mikuláš Patronem
Mikuláš je patronem dětí, zajatců, dobrých svateb, poutníků a cestujících, obchodníků, právníků, vorařů, mlynářů, lékárníků, soudců, pekařů, sládků, knihařů, dělníků v kamenolomech, hasičů, svíčkařů, zajatců, ale i patron Ruska a Lotrinska, ale i měst jako Amsterdam, Bari, Barranwuilla.

Svátek Mikuláše byl dnem uzavírání obchodních smluv, neboť byl Mikuláš spojován s majetkem a vírou.


Obrazy
Na obrazech je Mikuláš zobrazován jako muž středního věku, štíhlý, v bílém biskupském rouchu s vysokou čepicí - mitrou, odznakem vysokého postavení v církvi, a pastýřskou berlou - odznakem pastýřské hole - pastýři pasou ovce a Mikuláš je jako pastýř svého lidu. Na tváři mívá dlouhý bílý vous - na východě je malován jako holohlavý.
Jeho atributy jsou tři zlaté koule na knize (pověst o chudém šlechtici a 3 dcerách), nebo tři mince, pruty, pytlíky, chleby (socha ve štrasburském chrámě), kameny a jablka, jindy za ním stojí sud se třemi mladíky (legenda o zachráněných hoších z rukou hostinského), nebo s kotvou (legenda o mokrém Mikulášovi).

Svatý mikuláš - nadílka
Kdepak se nám vzala mikulášská nadílka, jež se koná v předvečer svátku Svatého Mikuláše? Svatý Mikuláš prý kladl na prahy chudých a nemocných zlatá jablka po své smrti. Později dávaly děti na okno ponožky, pak punčochy a ráno nalézaly dárky od Mikuláše.

S Mikulášem v naší době chodí čerti (symbol zla) a anděl (symbol dobra).

Mikulášské obchůzky u nás
Doklady o maškarních průvodech na Mikuláše sahají až do středověku (14. stol.). Takto pojaté mikulášské obchůzky - ve formě maškar - se u nás dochovaly až do 19. století. Byli to mládenci převlečení za vojáky, turky, mouřeníny, jezdce na koni, sedláka se selkou, dámu s kloboukem, kominíka, rasa, žida smrtku a laufry, nesměla chybět byla klapka - muž sedící na tyči s hlavou ze dřeva, jež díky tahání za provázky klapala. Stěžejní postavou byl Mikuláš, čert a anděl. Průvod nejprve předvedl různé hry(divadelní), pak se pronášely proslovy a pak vcházeli do domů, kde se držela řeč o výchově a pak se podělily děti dárky za odříkanou modlitbu

V některých regionech chodil Mikuláš již tehdy jen s anděly a čerty, občas je doprovázela smrtka, laufr, koza či kněz, jinde chodila skupina Mikulášů, čertů a andělů a na Valašsku zástupy čertů.

Svatý MikulášMikulášky
Na Moravě doprovázela Mikuláše Mikulášce v bílých šatech

Matičky
Opět Morava - matičky - ženy v biskupském hávu byly podobné Barborám, praveěpodobně se tyto zvyky slily v jeden.

Brůna
Maska představující koně, ale podobající se spíše žirafě či koze chodívala koncem 19. století s Mikulášem, někde dokonce i sama. Také se jí říkalo mikulášův kůň.

Dnes
Dnešní Mikuláš je muž s bílými vousy v biskupském bílozlatém oděvu a berlou a vysokou pokrývkou hlavy jako odznak vysokého církevního úřadu. Doprovází jej andělé rozdávající dárky a čerti stršící zlobivé děti.

Mikuláš ve světě
Každý národ a každý kraj má své zvyklosti a tak i Mikulášské oslavy jsou jiné. Jediná podobnost se nikde nemění - odměňování dětí

Ruprecht - Německo
Ruprecht je čeledín, doprovázející Mikuláše v Německu. Mikuláš děti obdarovává nebo kárá. Dárky dává do holínek nebo punčoch, které se večer staví za dveře či okno a ráno jsou naplněny nadílkou. Na jihu Německa (Bavorsko) nahrazuje Mikuláš Erasma - pomocníka v nouzi.

Rakousko - Švýcarsko
V těchto zemích chodí Mikuláši zakuklení a mnohdy vyvádějí různé žertíky a nepřístojnosti

USA
Podle všech tvrzení se zde z Mikuláše/Nikolase zkomolením jména stává svatý Nikolas, což je svatý Nicolas Claus - Santa (=svatý) Claus. Přidáním dalších atributů a připojením další postavy - Christkind(=vánoční dítě -Ježíšek) z něj máme klasického Santu, jež dárky roznáší na vánoce.

Nadílka
Před čertem v huňatém kožichu s řetězem, pytlem a dlouhým červeným jazykem se děti třásly od věků a nejen děti. Za to anděl byl symbolem dobra a s Mikulášem za hezky odříkanou básničku, dříve modlitbičku rozdává dobroty.

Již ve středověku bylo zvykem, že děti dostaly od Mikuláše či jeho maškar malý dáreček a další velkou nadílku dostaly od rodičů a příbuzných. .

V některých krajích, především za dob průvodů masek, musely modlitbu odříkat i děti větší a dokonce i dospělí, aby nebyly maškarami hozeni do vody nebo spráskání - což byla ale spíš jen symbolická recese.

Od dob, kdy přestaly chodit maškary a zbyl jen Mikuláš s čerty a anděly se na jejich obchůzce mnoho nezměnilo Stále kárajíc a chválí a straší děti, rozdávají dárky zs moflitbu či básničku. Nevěřme, že poukazování na možné trauma dětí z Mikuláše a především čerta je dnešní módní záležitost. Již z 18. století pocházejí kritiky na strašení čerty či smrtkou, ale také na nevhodné chování mladíků postavy předvádějcích (alkohol, neomalenosti).

Mikulášské trhy
Téměř v každém městě se od středověku konaly Mikulášské trhy, na nichž se nakupovaly potraviny na vánoce (především koření, alkohol a pečivo), sladkosti pro děti (cukrkandl, marcipán, pendrek, sladké dřevo) a dárky. Exotické ovoce jako pomeranče, fíky, citrony se objevily až v polovině 19. století. Velkou specialitou byly pečené kaštany, zprvu dovážené z Itálie, později u nás pěstované.

Mikulášské dárky a ozdoby


Hračky
Hračky byly vždy pro děti důležité. Buď je zhotovovali rodiče či starší sourozenci, nebo se kupovaly na trzích. Ve středověku to byly většinou jednoduché figurky nebo zvířátka ze dřeva či hlíny, zdobily se malbou, peříčky, slámou atd. V našich končinách se takovými hračkami proslavily Klatovy.

Na Mikuláše se ale vyráběly "papací" figurky ze sušeného ovoce, jablek a hrušek, zdobené větvičkami, rozinkami, hrášky, ořechy a pozlátky. Byly to třeoslka, svět, ježek atd.

Nejznámější je čert ze sušených švestek
Hlava a tělo je ze sušené hrušky, do kterých se zapíchnou špejle jako ruce a nohy, na špejle se předem navlečou sušené švestky. Řetěz uděláme z navlečených rozinek, jazyk z červené tkaniny a koště zastoupí větvička. Obličej je stvořen kořením.

Podobně se vytváří čertice, ovšem ta má sukni z červené látky.

Svatý Mikulášjablkový čert
Tělo vytvoříme z jablka, nohy uděláme ze tří švestek a připevníme je špejlí, ruce jsou opět ze švestek.V rukou čert drží řetěz z navlečených hrášků, zrnek kukuřice, popř. rozinek. Hlavu tvoří větší švestka. Jazyk je z látky, rohy ze špejlí.

vrkoč - řetízkový kolotoč
Upečeme pletenec stočený do kruhu (cop). Ozdobíme jej pentlemi, zapícháme do něj špejle, jejichž horní konec zapíchneme do jablka, které ozdobíme zelenými větvičkami, nebo do něj zapíchneme špejle se sušenými plody.

řetízkový kolotoč uděláme, když na zapíchnuté špejle navěsíme řetízky z navlečených rozinek nebo hrášků

fíková panenka
I sušené fíky jsou dobrým materiálem Panenčinu sukni vytvoříme z několika fíků naskládaných na sebe. Z rozinek na drátku připravíme ruce, švestka či kaštan tvoří hlavu, rozinka krk. Klobouk stvoříme z většího fíku a ozdobíme jej rozinkami a hrášky. Z mandle na provázku uděláme kabelku.

"jablečné" ozdobytřesolka
Třesolka je jablko se zapíchnutým brčkem, které se rozřízne na tenká vlákna a na jejich konce se upevní hrášky, rozinky a ozdůbky. Když se jablkem pohne, vše se třese - to je třesolka.

svět-ježek-král
Připravíme si 3 stejně dlouhé špejle, obtočíme je barevným papířem a ty pak zapíchneme do jablka a vytvoříme tak trojnožku (jablko musí stát na nožkách). Na špejle navlečeme sušené plody, kandované ovoce a cokoli na ozdobu a špejle pak zapícháme do horní poloviny jablka.

Další variantou je, že se použije pouze půlka jablka. Nožky se zapíchají do části se slupkou a do řezu se napíchají sladké ozdoby.

Pod trojnožku se jako "zvonek" připevnilo malé jablíčko na niti.

zahrádka
Připravíme si 5 jablek. Čtyři rozložíme do čtverce, spojíme k sobě špejlemi, dále zapícháme špejle směrem vzhůru a jejich konce spojíme do pátého jablka. Na špejlích k pátému jablku mohou být navlečeny sušené plody a ozdůbky. Horní jablko se zdobí zelenými větvičkami a dalšími ozdůbkami nebo se sem umístí svíčka.

Od 19. století, kdy se na trzích začaly objevovat citrusové plody, bylo jednodušší použít k výzdobě místo jablek pomeranče se silnou kůrou, protože zapíchané koření a jiné ozdoby nenadělaly s chutí plodu nic - někdy se jablko nedalo ani jíst.

zdroj: Chytrážena

4. prosinec - Svátek svaté Barbory

Svátek svaté Barbory je předzvěstí blížícího se štědrého dne. Slaví se pouhé dva dny před svatým Mikulášem a proto se mnohde stalo, že se tyto dva svátky slily a zvítězil známější Mikuláš. V obou případech se používaly masky a obě postavy rozdávaly dětem dárky.

Legenda
Svatá Barbora - Barbora z Nikomédie - panna a mučednice patří ke 14 svatým patronům, jež lidé vzývali v nejtěžších chvílích, např. při morových epidemiích.

Podle legendy byla krásnou dcerou bohatého kupce Dioscura, žila na počátku 3. století v Nikomédii (malá Asie - dnešní Turecko). Otec Barbořin byl zapřísáhlý nepřítel křesťanů. Barbořina matka zemřela velmi brzy a otec dceru vyhovával v helenistickém duchu. V úmyslu chránit ji před vlivy "špatného" světa a nápadníky, zavřel jí do věže, kterou postavil vedle jejich domu a luxusně vybavil. Přesto jeden ze sloužících - tajný křesťan - obrátil Barboru na víru. Byla to její pomsta otci. Když se o tom otec dozvěděl, chtěl, aby se dcera víry zřekla, když odmítla, ze vzteku jí uťal hlavu mečem. V té chvíli vyšlehl z jasného nebe blesk a otce na místě usmrtil.

Podle jiné legendy Barbora utekla, když se jí otec pokusil zabít. Otec jí však díky proradnému pastýři našel a předal soudci. Pastýři se v tu chvíli proměnily ovce v kobylky. I přes velké mučení se Barbora své víry nevzdala. Jejímu mučení byla přítomna žena jménem Julie, ta pak soudci také přiznala svou křesťanskou víru a když domluvila, všechny rány z mučení se Barboře zázrakem zhojil. Soudce je nechal mučit ještě ukrutněji, ale bezvýsledně, načež nechal Barboře useknout prsty. Nakonec otec sám dceru sťal mečem. Když padla hlava Barbory, Julie i otec padli mrtvi k zemi - otce zabil blesk seslaný zhůry.

Postava svaté Barbory a její život nejsou historicky zdokumentovány, proto byla roku 1969 vypuštěna ze seznamu katolických svatých. Příběh panny mučednice pochází pravděpodobně až ze 7. století, přesto se zrazená dívka připojila k nejuctívanějším světcům, což dokládají stovky kostelů a kaplí jí zasvěcených či nesoucích její jméno. Byly jí také zasvěceny mnohé kostelní zvony.

Barbořino světlo
Svatá Barbora je patronkou mnoha řemesel a povolání, z nichž nejvýznamnější jsou horníci, jež jí zasvětili mnoho kostelů, kaplí a oltářů (nejvýznamnější u nás je chrám sv. Barbory v Kutné Hoře - městě stříbrných dolů), a pořádali na její svátek okázalá procesí. V dolech horníci nechávali tento den hořet v eštolách přes noc kahany na ochranu před smrtí a úrazy - barbořino světlo

Patronka
Dále je Barbora patronkou hurníků, slévačů, stavebních dělníků, pokrývačů, tesařů i architektů, dále kameníků, kuchařů a řezníků.

Dále se stala ochránkyní všech, kteří mají co do činění se střelným prachem a zbraněmi a její podoba je často vyryta na hlavních děl a zobrazována na praporcích. Na španělských a francouzských lodích se její obraz věšel nade dveře komor se střelným prachem a municí.
Krom toho všeho je uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, proti bouřím a požárům, je patronkou umírajících.
Jiným zvykem bylo řezat větviček více a na každou pověsit jméno chlapce, jež dívce byli sympatičtí. Věřilo se, že se stane nevěstou chlapce, jehož jméno je na první rozkvetlé větvičce.

Další variantou "barborek" byla pověra, že kolikátý den "barborka" vykvete, v tolikátém měsíci potká dívku štěstí.
Kvítek z barborky ukrytý za sněrovačkou měl přivábit chlapce, kterého dívka nosila v srdci.
Na Šumavě věřili lidé, že mohou rozpoznat čarodějnice pomocí kvetoucí větvičky, jež vzali s sebou na půlnoční (čarodějnice se prý obvykle stavěly zády k oltáři).
Jiná pověra praví, že dívce, jež není čistou pannou, větvičky nevykvetou, proto dívky větvičky schovávaly ve svých komůrkách.

Návštěvy Barborek
Stejně jako v mnoha dalších dnech zimního slunovratu chodily v dávných dobách na sv. Barboru různé masky. Ve středověku se prolínaly bujaré oslavy spojené s magií s křesťanským uctíváním světice. Později se provozovala divadelní představení o osudu Barbory (dochovalo se několik barokních her o Barboře ze 17. a 18. století).


V 19. století chodívaly po vesnících po domech Barborky - ženy a dívky zabalené do bílých prostěradel či šatů se závojem či rouškou přes obyličej, aby vzbuzovaly hrůzu (bílá je symbol čistoty a nevinnosti Barbory). Dříve se někde objevovaly i v oděvu jeptišek s dlouhými rozpuštěnými vlasy a věnečkem na nich. Jinde měly ženy jen pomoučený obličej a dopředu přehozené dlouhé vlasy. Většinou chodívaly po dvojicích či trojicích, z nichž jedna nesla v ruce košík s jablky, ořechy a cukrovím na obdarovávání malých dětí, druhá metlu nebo vařečku na zlobivé děti. Před domem zazvonily na zvonek nebo zaklepaly na okno a tiše vstoupily. Zazpívaly píseň o svaté Barboře, podělily děti a šly dál. V jejich písních se objevovaly celé verše ze starých her o Barboře. Někdy chtěly, aby se děti pomodlily a strašily je přitom huhláním "mulisi, mulisi", což byl původní zkomolené "modli se, modli se". Později chtěly od dětí písničky nebo básničky podobně jako Mikuláš.

Podle legendy je na zem sesílal svatý Petr ve zlatém povozu.

Na Bechyňsku jich chodívalo až šest, vlasy měly rozčesané přes obličej, na hlavě korunku nebo věneček, v levé ruce košíček s dárky hodným dětem a v pravé metlu na ty zlobivé. Hlavní z nich nesla v ruce zvoneček a zvoněním ohlašovala příchod do stavení, ostatní šlehaly metlou na okno.

Na roudnicku odměňovaly dohné děti pečivem "barborky" nebo "fakulky" - zvláštní drobné pečivo.

Později se na Barboru začal držet jiný zvyk - Barbory přestaly jako masky chodit po vsích, ale jejich tradice nadělování dětem byla udžována alespoň nepatrným způsobem. Děti večer dávaly za okno talířek a druhý den ráno - 4. prosince - našly na talířku nadílku od Barbory.

Barbory dnes prakticky nikde nepotkávávme, nahradil je o dva dny "pozdější" Mikuláš - jeho zvyky jsou obdobné a dnes již se na Barbořino nadělování skoro všude zapomnělo a málokdo o tomto starém zvyku ví.

zdroj: Chytrá Žena.cz

30.11. Svatý Ondřej

Prvním adventním svátkem je den sv. Ondřeje. Původně pod sebe dokonce zahrnoval i zvyk ze svátku sv. Barbory, který následuje za pár dní. Uříznutá větvička, podle jejíž květů se soudila budoucnost, se sázela do země, a to právě 30. listopadu. Dejte si pozor – tento svátek je společně se Štědrým dnem jedním z nejdůležitějších dnů v roce, kdy můžete poznat svou budoucnost.

Apoštol sv. Ondřej (jeden z dvanácti apoštolů) se narodil v Betsaidě v Galileji v Palestině. Nejprve se zcela prozaicky spolu se svým mladším bratrem Šimonem, pozdějším apoštolem Petrem, zabýval rybařením. Později se stal učedníkem Jana Křtitele a potom i Ježíše Krista, k němuž přivedl i svého bratra.

Po Ježíšově ukřižování měl kázat evangelium v Rusku (snad i v Kurdistánu a Gruzii) a na Balkáně. Tam byl také v roce 70 po Kristu (některé prameny uvádějí rok 60) umučen. V řeckém městě Patrasu byl ukřižován. Kříž, na kterém skonal, však neměl ramena do pravého úhle, jak bývá zvykem, ale do tvaru písmene X; takový kříž se proto dodnes nazývá ondřejským křížem.Svátkem sv. Ondřeje začíná období adventu, snad právě proto je tento den lidmi považován, stejně jako Štědrý den, za den příhodný pro věštění budoucnosti. Ovšem stejně jako u mnoha jiných křesťanských svátků, i zde jsou pravděpodobně tradice věštění tohoto dne mnohem starší než křesťanství samo a souvisí s kulty “pohanských” démonů, ochranou před zlem a mocí období temnot nastupující zimy.

Pokud si chcete jeden ze starých zvyků vyzkoušet, připravte si čtyři hrnky, trochu země, kousek chleba, hřeben a prsten. Každou z těch věcí přiklopte hrnečkem. Každý člen rodiny, pak jeden hrnek odklopí. Jistě vás napadne, že hlína znamená smrt. Hřeben pak nemoc, chléb majetek, prsten svatbu.

K známým ondřejským tradicím patří třesení bezem (někdy se uvádí stromem, chudák holka…) nebo plotem, který měl v duchu pronášené říkanky dívce naznačit, kdo bude jejím ženichem.

Třesu, třesu bez
ozvi se mi pes
kde můj milý dnes
Třesu, třesu tímto plotem
všecí svatí mým životem.
Kde je můj milý dnes,
ať mně tam zaštěkne pes.

Jestli však místo psa zakokrhal kohout, znamenalo to, že se děvče vdá mimo svou vesnici nebo město. Drůbeže se týká i další zvyk – o půlnoci před sv. Ondřejem dívka zaklepala na kurník. Pokud se ozval jako prvý kohout, měla se do roka vdát, pokud slepice, zůstala svobodná.

Kolem vdavků se točily i další zvyky. Děvčata poklekala u svých lůžek a prosila sv. Ondřeje, aby jim ve snu ukázal jejich vyvoleného. Mohla také zkusit napsat jména v úvahu přicházejících chlapců na papírky a vložit je před spaním pod polštář. Jméno ženicha bylo na jednom z papírků, které v noci vypadly na zem. O půlnoci bylo také možno spatřit obraz nastávajícího na hladině vody ve studni či díži, v zrcadle nebo dokonce v komíně.

Večer se, podobně jako na Štědrý den, mohlo zkusit lít do vody olovo a z vytvořených obrazců zkusit vykládat budoucnost. Jistě znáte zvyk házení pantoflí; mělo se házet přes rameno směrem ke dveřím – když pantofle směřovala špičkou ke dveřím, znamenalo to, že ten, kdo hodil, opustí z nějakého důvodu dům. Tím důvodem mohl být sňatek, cesta “do světa” nebo smrt.
V ondřejské noci se také měly objevovat skryté poklady. Získat poklad bylo údajně jednoduché, stačilo prý se postavit se pod některou křížovou cestu a čekat, až okolo půjde čert s pokladem na zádech.
Snad každý svatý je patronem nějakého řemesla. Ondřej toho má na starosti úctyhodně. Je považován za patrona rybářů, obchodníků s rybami, řezníků, horníků, provazníků, vdavekchtivých dívek a nosičů vody.

A teď pozor – na svátek sv. Ondřeje musí být všechny selské práce ukončeny dříve, než nastane soumrak.

Výklad z Tarotových karet na období od Úplňku 14.11.2016 do Úplňku příštího a to do 14.12.2016.

Na obrázku je energický, dobrodružný, upřímný a po pravdě toužící Střelec. Toto znamení bude vládnout od 23.11. do 21.12. Mnohé se také v tomto období dozví. Samozřejmě nejen on. Jsou před námi dny spokojenost přinášejících rozhodnutí, vyjasní se i tam, kde to vypadá jako marnost nad marnost. Bude se vybírat, organizovat, také osvobozovat od toho, co nás omezuje či nějak okrádá. No a dotkne se to především různých smluvních vztahů, dohod a také vztahů partnerských. Včetně záležitostí kolem dětí. Padne mnoho masek a neupřímných trápivých spojení, naopak ta opravdová vzniknou. Hlavně na konci období. Karty nás celkově vyzývají, abychom se snažili dořešit, co jsme ještě tomuto roku dlužni. Povzpomínejte i na resty na úřadech, s nadřízenými orgány. Budou se také častěji ozývat. Připravme si rozumné argumenty ke konfrontacím a nějaké své pevné stanovisko. Bude se hodit. Hodit se bude i pevná vůle, morálka a odolnost vůči manipulacím i jizlivým jazykům. Někteří budou kousaví až to zamrazí. Tak buďte stateční. Právě odvaha a to i v komunikaci spoustu věcí vyřeší. Bylo by dobré hodně mluvit, ptát se, objasňovat a všímat si podnětů. Tak se zadaří a šťastně uzavře. Co se týká toho mrazení, to čekejme i venku, takže se teple oblékejme. Ledová Královna se svým Králem budou panovat. Vyčistí nám ale krásně oblohu, mysl i zrak. A to stojí za to :)

Samhain - smíření se smrtí

Ráda se s Vámi podělím o velice zajímavý článek na který jsem narazila při svých toulkách internetem - je o svátku SAMHAIN na který jsem upozorňovala ve svém Dušičkovém článku.


Pěkné čtení přeji...


Před pár dny jsem se vrátila ze své druhé návštěvy Glastonbury - Avalonu. Ta cesta mě opět obohatila a naplnila na mnoha rovinách.
Jak jsem již psala ve svém červnovém článku Glastonbury: Návrat do náručí Bohyně v Glastonbury byla opět oživena tradice avalonských kněžek. Jsou zde dva nádherné chrámy Bohyně, ve kterých je uctívána Bohyně podle starých avalonských tradic a ve kterých se zároveň rodí i nové způsoby jak uctívat božskou ženskost. V těchto posvátných prostorách je možné rozjímat, modlit se, učit se, tvořit i oslavovat. Jsou zde uctívány keltské bohyně spojené s Avalonem a jednotlivými ročními obdobími. V souladu s keltským kalendářem a kvalitami jednotlivých bohyň se mění i výzdoba obou chrámů.
chram-samhain.jpg
Poprvé jsem měla možnost navštívit oba chrámy v období letního slunovratu, v období plném života, radosti a emocionálního naplnění, v období pod vládou bohyně vody. Nyní byl chrám temný, vyzdobený předměty a obrázky připomínajícími smrt. To proto, že toto období, které předchází keltskému svátku Samhain (v noci z 31. října na 1. listopadu), je koncem keltského roku a je spojováno se zánikem, smrtí, se vstupem do období tmy, nejistoty a zimy. Patronkou tohoto období je temná bohyně stařena Keridwen.
Samhain byl vždy vnímán jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem mrtvých a živých. Věřilo se, že duše mrtvých se v této době vracejí na zem a duše živých mohou navštívit podstvětí, že mrtví a živí mohou být v tento čas opět nakrátko spolu. Pod vlivem katolické církve se pak Samhain proměnil ve svátek Všech Svatých - Dušičky. K Samhainu se vázalo mnoho zvyků, které pomáhaly vyrovnat se smrtí a zánikem a využít příležitost zbavit se toho, co už nebylo žádoucí.
Při samhainovém obřadu v chrámu Bohyně jsem si uvědomila, jakým darem je přijetí smrti do života. Naši předkové, kteří žili v souladu s přírodními cykly, dobře věděli, že k životu patří růst i zánik, zisky i ztráty, že je čas expanze, tvoření, plodnosti a čas odpočinku, introspekce, odevzdání a že je třeba pouštět staré, aby mohlo přijít nové.
Moderní člověk spolu s vynálezem elektřiny a řady technických výdobytků zdánlivě přelstil přírodu a zbavil se závislosti na ní. Zároveň se ale připravil o možnost nechat se přírodou vést. Cílem moderní společnosti je nepřetržitý růst, rozkvět, aktivita, mládí, nechce se nechat zdržovat obdobími nuceného zpomalení, temnoty a introspekce. Bojíme se ztrácet, pouštět a opouštět, a tak s sebou vlečeme životem tolik nepotřebného. Bojíme se stárnutí a smrti. Neumíme přijmout smrt a neuvědomujeme si, jak nás boj s ní velmi oslabuje.
Při samhainovém obřadu v chrámu Bohyně jsem jsem pocítila, jak snadný a přirozený musel být duchovní růst ve společnosti, která kolektivními obřady podporovala v lidech vědomí přirozených životních cyklů. Takový životní rytmus dává duši prostor a čas zrát, vyrovnat se s bolestí a ztrátami a přetavit je v hlubokou vnitřní sílu a energii pro smysluplný pohyb vpřed.
Dnes je Samhain, za pár dní se u nás slaví Dušičky, blíží se zima, dny jsou čím dál kratší a temnější. Aniž bychom se museli zbavovat pohodlí moderního života, můžeme i my využít tohoto období symbolické smrti a s vděčností se rozloučit se vším, co nám v předchozím roce život vzal, s čím jsme se museli rozloučit. Zároveň můžeme využít tohoto období k tomu, abychom se vědomě zbavili všeho toho, co už s sebou nechceme životem vláčet, co už nepotřebujeme, co k nám už nepatří.
Toto své rozhodnutí můžete podpořit i malým rituálem. V mnoha zemích s keltskou tradicí bylo dlouhá léta např. zvykem spalovat figuríny ze starých hadrů vycpané slámou. Měly představovat všechno špatné, co se během uplynulého roku nahromadilo a čeho je třeba se rituálně pomocí plamenů zbavit, aby mohl člověk očištěn vstoupit do nového roku. V našich podmínkách stejnou službu splní i lístečky, na nichž napíšete to, s čím se loučíte, příp. můžete svá slova šeptat do plamene svíčky. Uvidíte, že tato vědomá smrt vám odlehčí a že pocíte úlevu.

Zdroj: www.silnazena.cz, autor: (c) 2010 Iva Uhlířová

Dušičky...aneb památka zesnulých

Na den 2.11. připadá Památka zesnulých, neboli dušičky. Položení květiny a zapálení svíčky je pietní akt, jímž každoročně tento rok dáme svým blízkým, kteří nás navždy opustili, najevo, že na ně myslíme. Dnes si povíme, jak tento svátek vznikl, a také o tradicích s ním spojených.


Vysvěcení Panteonu
Svátek Všech svatých vychází z doložené historické události, jíž bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609. Pantheon byl původně antický chrám, v němž se uctíval kult všech římských bohů. Svátek Všech svatých je tak vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti. Dušičky jsou proti tomu vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti zatím nedošli.


Dušičky a Keltové
Dušičky (duše v očistci) jsou rovněž katolickým svátkem slaveným 2. listopadu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé. Pocházejí z keltské tradice, ze svátku Samhain. Samhain se slavil v den keltského nového roku, v den, kdy podle keltské víry prolíná náš svět se světem mrtvých – 1. listopad. Dušičky jsou vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou na tuto skutečnost připraveni a prochází fází očišťování. Keltové zapalovali ohně, aby se duše pozůstalých mohla ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky, které dnes zapalujeme, jsou pozměněnou formou právě této tradice.


Křesťané
Zvyk uctívání památky zesnulých navazuje tedy na předkřesťanské tradice. Roku 998 zavedl tento zvyk v druhý listopadový den benediktýnský opat Odillo z Cluny. Zvyk se rychle rozšířil po všech křesťanských zemích. Od té doby se v 18 evropských zemích slaví prvního listopadu svátek Všech svatých a den poté Dušiček.

Zvyk v roce 1748 oficiálně potvrdil papež Benedikt XIV. a postoupil jej dále pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V průběhu první světové války, konkrétně v roce 1915, rozšířil toto povolení papež Benedikt XV. pro celou církev.

Jedinou výjimku tvoří anglikánská církev, ta slavení této památky zrušila. Avšak někde byla památka obnovena v rámci anglokatolického hnutí. Protestantská reformace nebyla ve zrušení takto důsledná: Martinu Lutherovi se její slavení v Sasku za jeho života nepodařilo prosadit.

Podle křesťanské tradice se na tento den slouží tzv. trojí mše za zemřelé, která odkazuje na trojí zrození Božího Syna (od věčnosti, v těle a v lidském srdci či duši).

V Praze se hlavní bohoslužba tradičně pořádá na vyšehradském Slavíně. Pod širým nebem kráčí průvod se zapálenými svícemi, obklopen hroby významných osobností moderních českých dějin.


A jak je to ve světě?
El día de los Muertos
Zajímavý je slavení tohoto svátku v Mexiku, i když se od křesťanského pojetí liší. Při mexickém svátku El día de los Muertos se netruchlí, ale slaví a raduje až do bílého rána.
Podle indiánské tradice smrtí začíná nový život. Pozůstalí připraví tzv. ofertu – vyhrazený koutek v domě s fotografií mrtvého, spoustou květin a především s jeho oblíbeným jídlem a pitím. Veškeré hlavní oslavy pak probíhají přímo na hřbitově. Na hrobech hoří obrovské svíce, všude je spousta mečíků (bílých za zemřelé děti a červených za dospělé), doneseného jídla a oslavujících pozůstalých, kteří se o půlnoci shromáždí kolem hrobu, smějí se, zpívají a vzpomínají na mrtvého. K ránu, když usoudí, že se mrtvý již dosyta najedl, "zbylé" jídlo spořádají.


Halloween
V USA má tento svátek jinou podobu a patří k nejoblíbenějším. Halloween má svůj původ opět v keltské tradici. Podle bájí vycházeli duchové nebožtíků z hrobů. Aby se jim Keltové ubránili, nosili masky a převleky. Zároveň uhasili všechny ohně, aby jejich domovy zůstaly utajeny, někdy pro posílení ochrany upalovali na hranici ty, které považovali za posedlé zlým duchem. Symbolem Halloweenu se stala tzv. Jackova lucerna, neboli dutá dýně s otvory pro oči a ústa, jež zevnitř osvětluje svíce, která má zahánět zlé duchy. Jack byl údajně velice zhýralý chlapík, který musí do skonání věků obcházet temnotou a svítit si svíčkou ukrytou ve vydlabané dýni. Svátek Halloween byl v 19. století přivezen do Spojených států irskými emigranty a stal se zde národní tradicí.


Dušičky jako pečivo
Dříve se také na Památku zesnulých peklo zvláštní pečivo, kterým lidé obdarovávali pocestné a žebráky. Pečivu se říkalo jak jinak než "dušičky". Pokud byste je chtěli vyzkoušet, přinášíme recept.

Suroviny: 1/2 kg mouky, 30g másla, 40g cukru, 1 vejce, 2 žloutky, citrónová kůra, mléko, tuk na smažení.

Příprava: Všechny ingredience vložíme do misky a zaděláme tužší těsto. To rozválíme a nakrájíme na menší obdélníčky. Poté je vložíme na rozpálený omastek a osmažíme do růžova. Po usmažení je posypeme cukrem.

Zdroj: http://www.novyvek.cz

Květiny na hrob a tipy na vazbu

K melancholii podzimu a zádumčivosti období přechodu mezi barevným podzimem a pochmurnou zimou neodmyslitelně patří Památka zesnulých (2.11.). Hřbitovy se před tímto dnem zdobí květy.

Jedny z nejčastěji užívaných květin jsou o Dušičkách chryzantémy. Mohou se použít nejen hrnkové a řezané, ale i různé bohatě zdobené věnce, vypichované mísy a koše, kde jsou právě chryzantémy základní složkou.

Velmi zajímavě působí například věnec z drobných žlutých a bílých květů, které jsou aranžovány do pěnové hmoty ve tvaru kruhu. Hmota musí být dobře nasáklá vodou a květy ji musí dostatečně pokrývat.

Doprostřed takového věnce je možné umístit barevnou svíčku. Svíčky patří neodmyslitelně k tomuto svátku. Na hrobech se zapalují tzv. kahánky na památku zemřelého.

Jako mohou být netradiční tvary a vazby použité při Dušičkách, je možné obměňovat také květiny a rostliny. Proč se tradičně držet pouze chryzantém v květináči, když lze využít i jiné hrnkové rostliny, jakými jsou například vřesovec (Erica) či astra.

Hrnkové chryzantémy je možné zakoupit v několika velikostech a barvách. Škála barev je velmi široká, nicméně žlutá u hrnkových chryzantém stále převládá. Po ní následuje růžová, bílá, fialová a červená.

V případě umísění hrnkové chryzantémy na hrob, a to platí i pro jiné rostliny, je důležité je řádně zapustit do země i s květináčem, který má ve dně otvor, aby z ní mohly čerpat vláhu. Navíc rostlina bude stabilnější a odolá snáze náporu větru.

Dekorace vlastní výroby
Pokud chcete vyrobit vlastní dekoraci na hrob, udělejte si procházku do přírody. Podzim je ve znamení inspirace a mnoha vhodných přírodních materiálů – barevné listí, okrasné plody, větvičky chvojí ale i mech apod.

Zejména drobnokvěté chryzantémy je možné použít na různé druhy aranžmá, jejichž základem je pěnová aranžérská hmota, kterou musíte předem nechat nasáknout vodou. Vezmete si například ozdobný košíček do něj vložíte silnější igelit a připevníte jeho okraje k hraně košíku.

Do něj vložíte kvádr aranžovací hmoty, kterou jste si upravili podle tvaru košíku. Hmotu je dobré na půl hodiny namočit do vody a teprve potom jí dát do aranžované nádoby.

V květinářství si můžete koupit drobnokvěté chryzantémy, třezalku s ozdobnými plody a také náčiní, například drátky jaké používají floristé, kokosové vlákno a můžete se s vervou pustit do díla.

Aranžovat začněte od středu nádoby, každý stonek nejprve zkraťte na správnou délku a pak pečlivě seřízněte šikmým řezem, a postupně do aranžérské hmoty vpichujte jednotlivé květiny, až bude košík plný.

Abyste aranžérskou hmotu úplně zakryli, je možné použít různé listy, které lze stočit, ohnout za pomoci drátku a naaranžovat mezi květiny.P.S: dodatek pro ty, co trošičku pracují s energiemi, nebo se o ně zajímají...
Nechoďte na hřbitovy minimálně dva dny před svátkem a dva dny po svátku. Na hřbitov se totiž stahují nízké a negativní energie. Lidé jsou na hřbitovech rozrušeni (třeba už návštěvy samotného hřbitova, nebo vzpomínkou na své blízké, či z toho co je ještě čeká) a mají otevřené čakry. Do takto otevřených čaker se snadno dostanou energie které tam nemají co dělat, mohou působit neplechu a zbavit se jich není snadné... Ty energie mohou být natolik silné, že i ochrana může být málo účinná.
Nechci nikoho strašit, ani nikoho pobouřit, ale jsem si jistá, že ty z vás, které chtějí...si to přeberou.

Výklad z Tarotových karet na období od Úplňku 16.10.2016 do Úplňku příštího a to do 14.11.2016

Podzim je v plném proudu, za pár dní se chytnou žezla Štíři a já vás vítám u měsíčního výkladu z Tarotových karet přátelé, který jsem pro vás vypracovala za Úplňku. To už ale víte. Tak co nás čeká a na co se připravit :). Tohle období nás bude trochu zkoušet. Především co se jistot týká a to materiálních a citových. Budou se objevovat pocity ohrožení v lásce, pochybnosti o stálosti a spolehlivosti mileneckých vztahů, ale i vztahů všeobecně, finanční starosti a pochybnosti. Někdo se může cítit přímo ožebračen. Bylo by dobré si uvědomit jestli ty obavy stojí na reálném základě, nebo jsou jen vytvořené v našich představách. Dny před námi budou nahrávat pesimismu a negativním myšlenkám, takže mnoho z těchto strachů bude zbytečných. Nenechte se nahlodat chladem a šedivým počasí. Ohlídejte si i prochladnutí a pády. Na bezohledné zisků chtivce si ale pozor dejte. Některé lidi bude více lákat chamtivě hrabat pro sebe na úkor druhých. I lstivě. Prostě se nedejte, opevněte se a jděte vytrvale dál svým směrem. Nezapomínejte na svou šťastnou hvězdu. A jestli zjistíte, že jste v minulých dnech opravdu šlápli vedle, zasaďte semínko jinde, nebo třeba jinak. Příležitosti budou. Hlavně v druhém týdnu období. Nedělejte ale unáhlené závěry, zasáhněte jen v případě, že jste o špatném skutečně přesvědčeni. Jinak si udržte pevnou vůli a vyčkejte do konce období. Tam se bude vyjasňovat. V materiální i vztahové oblasti. Také vyrovnávat. Kolem Úplňku v Býkovi se nám vrátí pocit jistoty a bezpečí. Z mnohých spadne těžké břemeno. Jestli řešíte něco úředně, nebo smlouvy, dohody taky na to dojde. Abychom byli celý měsíc co nejúspěšnější, a aby nám to v těchto směrech rostlo nám karty radí dbát na spolehlivost, na poctivost, dát ruce pryč od pochybných úmyslů i věcí, držet se reality, praktického přístupu, pomáhat druhým a věřit přátelé. Ve svůj talent, v sebe samotné a v to, že Slunce zase zasvítí. Ano zasvítí a přinese sebou štěstí.

Hezké dny a vytrvejte :)

ESOTERIKA versus OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Často se setkávám s lidmi, kteří mají dojem, že esoterika a osobnostní rozvoj je jedno a totéž. Nebo téměř totéž. Esoterici čekají rozvojem esoterních disciplín osobní rozvoj a zlepšení kvality života a lidé věnující se osobnímu rozvoji někdy očekávají rozvoj esoterních dovedností. Může esoterika přinést to samé jako osobnostní rozvoj? Je mezi nimi nějaký rozdíl? Vedou ke zlepšení kvality života či duchovní cesty? A proč se tím vůbec zabývat?

Kaštany

Nevím jak jste na tom vy, ale já už chodím okolo kaštanů a hlavu točím směrem vzhůru a říkám si, když už budou padat..?
Když konečně je budu moci žmoulat?
Miluju v ruce cítit tu jejich oblost, hebkost, vůni, to teplo které z nich vychází...

Bachovy esence pro chladné podzimní dny

Jak zvládat i chladné podzimní dny v dobré náladě?
Začínají opět chladné dny, kdy se na nás sluníčko dívá opravdu jen sporadicky, jen chvíli a naše nálady tak mohou sklouzávat do jemných depresí a smutků, můžeme se cítit unaveni, bez vnitřní radosti a inspirace… Znáte to určitě velmi dobře, že i máte chuť něco udělat, cítíte potřebu něco v sobě změnit, něco podniknout, ale vnitřní motivace váš hnací stroj se nějak jemně a nenápadně někde zadrhává? Právě v těchto chvílích můžete s plnou důvěrou a radosti sáhnout právě po Bachových esencích.
Jsou tady pro nás, aby nám přinesly více lásky a vnitřní radosti do každého dne, abychom byli přítomni tady a teď, abychom v tomto přítomném okamžiku prožívali tu největší radost, štěstí a hojnost…..
Habr Obecný (Hornbeam): tento květ poskytuje emocionální sílu těm, kteří se nedokáží postavit vůči tomu, co je očekává nebo se nedokáží nadchnou pro daný úkol, práci povinnost kterou mají splnit. Jsou duševně unavení, “vyhořelí“ už jen při pomyšlení na práci. Pořád odkládají práci, která jim předtím třeba předtím třeba způsobovala radost a naplnění, najednou se pro ně stává nepříjemnou povinností. Je to podobné „pondělnímu ránu“ než se člověk nastartuje, tak to nějakou dobu trvá. Ale když se už konečně pustí do práce, jde to jakoby od ruky a zlehka….
Ale jak se nastartovat? Do sklenice oblíbeného nápoje nakapeme Habr :-)
Oliva - (Olive): na rozdíl od Habru se člověk ve stavu Olivy cítí naprosto vyčerpaný, až vyždímaný bez jakékoliv energie. Nepomáhá ani dlouhý spánek, pocit vyčerpání z přepracování, z přílišné námahy mezitím. Tento pocit se často dostavuje i u lidí, kteří pracují nejen fyzicky ale i duševně. Oliva pomáhá dodat ztracenou energii i těm, kteří se připravují na důležitou zkoušku nebo jsou zapojeni do namáhavé duševní práce.
Ranní vstávání do tmavého a ponurého rána, návrat z práce za tmavého a chladného podvečera nese s sebou také ztrátu energie a určitou míru vyčerpání.
Oslabený imunitní systém různými druhy infekcí či podzimní chřipkou, určitě potěšíte touto opravdu vydatnou „energetickou bombou“
Skvěle a rychle opět načerpáme energii, když Olivu přidáme s několika kapkami Krizových kapek do Vašeho oblíbeného nápoje :-)
Plané Jablko - Crab Apple: esence s hluboce a skvěle čistícími účinky jak mentální tak i na fyzické rovině!!!
V období různých infekcí, chřipek a nachlazení neocenitelný pomocník. Zbavuje jak pocitu nečistoty na těle, tak i v duši a mysli. Pomáhá přijmout se takoví jací jsme a mít se rádi právě teď a tady!!
Čistí pleť, zbavuje tělo bakterii a různých „jedů“. A naši mysl čistí od nepodstatných malicherností.
Pro rychlejší čištění a prozáření Vaší pleti či zbavení se různých kožních potíží, kombinujeme užívání planého jablka s vnějším potíráním postiženého místa Rescue krémem nebo gelem :-)
Hořčice - Mustard: Esence na deprese, Které člověka obklopí jako tmavý mrak a zakryjí jakékoliv sluníčko a radost ze života. Nálada se náhle změní a melancholické trápení srdce je těžké jak olovo. Člověk ve stavu Hořčice se cítí hodně nešťastný, ale když se ho zeptáte na důvod, proč se tak cítí, nedostanete žádnou odpověď, protože vlastně důvod ani není. Člověk často sám ani neví, proč se tak cítí. Hořčicová deprese totiž nikdy nemá důvod, opodstatnění. Nálada klesne bez zjevného důvodu a zůstává taková třeba i několik dnů nebo celé týdny, dokonce měsíce až pokud se nezvedne přesně tak jak klesla. Tento stav se však vrací znovu a znovu a kolísavém rytmu.
Esence Hořčice ve vašem oblíbeném nápoji či namíchané v osobní lahvičce však pomáhají rozptýlit tento tmavý mrak a tím umožní sluníčku, aby znovu rozjasnilo vaši mysl :-)

Výklad z Tarotových karet na období od Úplňku 16.9.2016 do Úplňku příštího a to do 16.10.2016

Je před námi další období přátelé a já vás vítám u dalšího mého výkladu. Než se rozepíšu o tom co nám dny chystají se jen zmíním, že nám začnou za pár dní panovat Váhy, znamení vzdušné, šarmantní a velmi společenské. To ale jen tak na okraj. Jaké období bude čtu čistě z Tarotových karet. Velmi slibné. Po celou dobu budeme pod šťastnou hvězdou, která nám poskytne ochranu a podpoří, aby se příznivě vyvíjelo téměř vše, do čeho se pustíme. Mnohým končí utrpení a začíná svítat na lepší časy. Období bude plodné především co se týká finančních a pracovních záležitostí, projektů, ale bude přát také uzdravení a v nemalé míře otěhotnění, takže se buď chraňte, nebo ne. To je na vás. Bude docházet k slibným setkáním a spojením, i z dlouhodobého hlediska. Naopak ta špatná budou ztrácet svou sílu. Je naděje se dostat z hmotných pout, ze závislostí skrze finance a vydat se vlastní cestou. Co se zrodí má velkou šanci růst a přinést zisk hlavně také pro delší budoucnost. Nezahazujte tedy své nápady, koukejte po nabídkách, rozjíždějte podniky. Někoho může překvapit přímo tučný úlovek, v jakékoli podobě. Bude mít z pekla štěstí. Zkusila bych si i vsadit, především v třetím týdnu tedy od 1.října do 8. října, ale příslib finančních zisků máme pro celý čas, takže... :). Co si ohlídat, tak držme si morálku, aby to štěstí zůstalo štěstím i v budoucnu, pozor na podlehnutí mamonu, na chamtivost a chtíče. Někteří mohou mít sklony tahat za provázky v životech jiných skrze svou moc, skrze děti, peníze. Manipulovat i vydírat. Budeme ale pod ochranou, takže bychom měli takové ďábelské kousky zvládnout bez větších komplikací. Neztrácejte víru když začne někdo vystrkávat růžky, jděte odvážně za svým cílem. Věřte v tu svou šťastnou hvězdu přátelé.

Výklad z Tarotových karet na období od Úplňku 18.8.2016 do Úplňku příštího a to do 16.9.2016.

Vítám vás u dalšího mého výkladu přátelé, vládnoucím znamením budou Panny a jdeme se kouknout co nám karty pro následující dny odkrývají. Minulé období dost zkoušelo naše emoce. Asi jste zaznamenali výkyvy nálad, jednou dole jednou nahoře. Také nestálost v názorech i postojích. Docházelo k různým zvratům, měnilo se. Někomu osud nadělil změnu příjemnou, s jiným zatočil, no a následující dny budou ještě takovým dojezdem. Zásadní změny jsou ještě stále ve vzduchu i nálada může pozlobit,

ENERGIE DNÍ 15. 8. – 21. 8. 2016

Energie tohoto týdne budou spíše klidné, lidské a vnímavé. Pokud jste v úzkých či řešíte nějaké problémy, může se vám tento týden podařit najít řešení nebo také můžete někoho požádat o pomoc či radu. Větší důraz bude ale kladen spíše na skutečné potřeby než na přání či touhy. V závěru týdne se snažte co nejvíce věnovat tomu, co máte rádi, co vás baví a co vám přináší radost.

PONDĚLÍ 15. 8. 2016 – HAVRAN – KOV

Pondělí může být trošku pesimistický den. Vše můžeme vidět černě a první reakce na vše mohou být dosti kritické. Nezačínejte tento den nic, co má mít dlouhodobé trvání. Neslo by to pak s sebou tuto pesimistickou náladu po celou dobu. Jednání mohou být velmi negativní, raději je odsuňte na jiný den. Raději neplánujte ani společenské akce.

ÚTERÝ 16. 8. 2016 – OPICE – KOV

V úterý nás naopak čeká celkem hravý den. Vhodný pro dětské společenské hry, dětské oslavy a neformální zábavu. Naopak může být velká nechuť řešit problémy. Snažte se tedy případné konfliktní či problematické situace řešit s lehkostí a hravostí, nikoho nenapadejte a nesnažte se využívat lsti či lži. Může se vám to velmi vymstít. Berte dnes vše více jako zábavu než jako problém. Od problémů můžete mít tendenci dnes spíše utíkat. Na druhou stranu dnes ale můžete snáze nacházet různá řešení, či mít nějaký nápad a přijít na způsob, jak nějakou věc či problém vyřešit.

STŘEDA 17. 8. 2016 – LIDOOP – ZEMĚ

Středeční energie budou poměrně lidské a empatické. Velmi vhodný den na přátelská setkání a osobní, ale i pracovní schůzky. Veškerá jednání by měla být empatická, vstřícná, plná lidskosti a zodpovědnosti. Pokud jste v úzkých a řešíte nějaké problémy, můžete tento den někoho požádat o radu či pomoc. Společenské akce by měly být uvolněné a přátelské, plné porozumění a podpory.

ČTVRTEK 18. 8. 2016 – TAPÍR – ZEMĚ

Čtvrtek naváže na energie ze včerejška. I tento den bude posilovat empatii a porozumění. Měl by to být silně vnímavý den, velmi citlivý a lidský. Nebude však již tak vstřícný, jako byl včerejší den. Proto své potřeby budete dnes muset také doložit. Dnes bude kladen větší důraz na skutečné potřeby. Jen pozor na rozlišení, co je jen vaše přání či touha a co skutečně potřebujete. Pokud tedy něco chcete a racionálně zdůvodníte svoji potřebu, mělo by vám být vyhověno. Jednání by měla být velmi empatická a vstřícná. Společenské aktivity velmi vhodné na charitativní účely. Energie tohoto dne budou přát také vyřizování nutných záležitostí na úřadech.

PÁTEK 19. 8. 2016 – KOZA – OHEŇ

I v pátek by měl být celkem lidský a vnímavý den. Dnes může být kladen větší důraz na krásu, romantiku a na cokoliv hezkého na dívání. Věnujte dnes také pozornost svému interiéru nebo si zajděte si třeba na nějakou zajímavou výstavu. Dnešní den si spíše užívejte radost a nesnažte se řešit žádné komplikované záležitosti. Pokud se dnes chcete pouštět do větších věcí, zajistěte si raději nějakou podporu ve svém okolí.

SOBOTA 20. 8. 2016 – MUNTJAK – OHEŇ

I dnes budou energie příjemně „hřejivé“, zatím ale nijak silné. Může to být den plný ideálů, kdy bude velmi jednoduché se pro něco nadchnout. Zároveň může dnešní den ale také působit poněkud bezbranně, pochybovačně až ulekaně. Také dnes se co nejvíce věnujte tomu, co máte rádi a co vám přináší radost.

NEDĚLE 21. 8. 2016 – KŮŇ – OHEŇ

Neděle přinese celkem silné energie ohně. Měl by to být spíše dynamický den plný nadšení a radosti. Dnes se můžete s volností a vášní pustit téměř do čehokoliv, co vám dělá radost a co vás baví. Ukažte ostatním v čem jste dobří a co umíte. Užijte si hlavně svobodu, ale nechejte ji také ostatním. Dnes se rozhodujte spíše podle pocitů a emocí. Rozum dnes může „zdržovat“. Rozhodně dnes neřešte žádné detaily. Velmi vhodný den pro velké akce pro hodně lidí.

ENERGIE DNÍ 8. 8. – 14. 8. 2016

Energie tohoto týdne mají spíše klidnější (pasivnější) charakter. Není to týden na žádné velké a náročné akce. Pondělí a úterý jsou dny, které by měly přát pomoci. Pokud něco řešíte a potřebujete se s někým poradit či od někoho pomoct, využijte k tomu tyto dva dny. Závěr týdne bude přát spíše práci s detailem, tabulkami a různým kontrolám.

PONDĚLÍ 8. 8. 2016 – VLAŠTOVKA – VODA

Dnešní den může vypadat křehce a velmi nejistě. Ale vše bude lepší, než to vypadá. Dnes bude vše plynout ke svému přirozenému konci. Některé věci dnes nemusíte úplně chápat, ale to nevadí, stačí, když budete věřit, že spěje vše ke zdárnému konci. Nechte to prostě plynout. Dnešní den bude přát plynutí na základě moudrého rozhodnutí. Můžete se také zaměřit více na svou budoucnost a pokud si někde nejste jistí, tak se třeba poradit se svým mentorem či učitelem. Jednání mohou být velkorysá, jakoby dnes všem záleželo na vašich potřebách. Společenská setkání mohou být plná soucítění, všichni vám můžou chtít vyjít vstříc. Dnes je také vhodný den na setkání s blízkými lidmi, kteří pro vás mohou něco udělat. Měl by to být velmi příjemný den, kdy můžete být pro ostatní zdrojem moudrosti a pomoci jim k jejich cílům. Nebo naopak vy potkáte někoho, kdo vám poradí či pomůže.

ÚTERÝ 9. 8. 2016 – VEPŘ – VODA

Dnes se pokud možno věnujte zábavě a svým přátelům. Snažte si vše užít v co největší míře. Plné stoly, zábava a spousta přátel Je to také vhodný den pro pomoc. Jak pro poskytování pomoci tak i pro žádání o pomoc. Snažte se tedy být vstřícní. Pokud se věnujete charitě, pak dnešní den pro tuto činnost je jako dělaný. Pokud Vám bude nabídnuta pomoc, rozhodně ji přijměte. Jednání si na dnešek domluvte tak, aby byla spojená s obědem nebo večeří. Jídlo dnes bude základ pro úspěch vašich cílů a dobře najedení lidé vám budou chtít pomoci. Vhodný den pro rauty se spoustou jídla a hodně dobrým pitím.

STŘEDA 10. 8. 2016 – DIKOBRAZ – ZEMĚ

Včera jste se měli věnovat zábavě a svým přátelům a dnes je naopak den, který byste měli věnovat sami sobě, svojí životní cestě či kariéře. Den, který by měl přát objektivní realitě a faktům. Můžete se také věnovat svému zázemí a domovu. Dnešek by ale také měl přát partnerství a je to vhodný den na posílení sexuálního pouta mezi partnery.

ČTVRTEK 11. 8. 2016 – VLK – ZEMĚ

Dnes si dávejte pozor na přetvářku a klam a raději se spoléhejte sami na sebe. Některé věci se mohou zdát jinak, než ve skutečnosti jsou. Raději si dnes vše ověřte z důvěryhodných zdrojů. Jednání nebudou mít moc velký význam. Všichni můžou mít tendence mlžit a přetvařovat se. Dnes raději taky neorganizujte žádná důležitá společenská setkání, na jejichž výsledku vám hodně záleží. Zajděte si raději večer s partnerem do divadla na nějaké hezké představení.

PÁTEK 12. 8. 2105 – PES – KOV

Dnešek bude velmi posilovat rodinu a tradice. Vhodný den na rodinná setkání. Může to být více konzervativní den, který nebude přát prezentaci nových věcí či náhlých změn. Dávejte si také pozor na dodržování pravidel a předpisů. Držte se pravidel a řádů, jinak může dojít ke konfliktům. Dnešek může mít dvě tváře, bude buď konzervativní, nebo hodně hravý. Pokud se dnes s někým seznámíte, je tam velký potenciál na věrnost a oddanost. Jednání i společenské aktivity by tento den měly být velmi vstřícné a loajální, se snahou pomoci a starat se. Zkrátka vhodný den pro vše, kde je důležitá loajalita (svatba, partnerství v podnikání atd.).

SOBOTA 13. 8. 2016 – BAŽANT – KOV

V sobotu nám budou vládnout celkem těžkopádné energie. Na tento den si opravdu neplánujte nic náročného. I dnes se bude vyžadovat řád a pořádek, ale zároveň to může být den plný obav a pochybností. Trošku podrážděný a nesourodý den. Můžeme mít tendence vidět ve všem průšvih.

NEDĚLE 14. 8. 2016 – KOHOUT – KOV

Neděle nám přinese celkem pracovitou energii, silně zaměřenou na detail. Je to proto velmi vhodný den na práci s detailem či různé kontroly, audity apod. Zkontrolujte si dnes své plány a ujistěte se, že vše jde, tak jak má. Dávejte si pozor na detail, protože i malá chyba dnes může způsobit velký problém. Dnes může být také vhodný den pro design, módu, hezké oblečení. Krása detailu dnes bude oceněna. Můžete si také trošku „vyhodit z kopýtka“ a blýsknout se ve společnosti (módní přehlídky, výstavy atd.). Jděte na nějakou hezkou akci, na hezké místo. Velmi vhodný den na takové aktivity, kde se chcete zaskvět a pochlubit se ve společnosti, ale také citlivý den na uznání. Pozor na komplex z nedostatečného ocenění od okolí. Nezapomeňte tedy dnes projevit uznání také lidem kolem vás.

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 18. do 24.7. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 18. do 24.července. Protože se toho nyní ve světě hodně děje, chtěla bych dnes pracovat s Vykládacími kartami archanděla Michaela. Tento týden byl opravdu intenzivní a nebudu vám mazat med kolem pusy - bude to tak pokračovat. Ale právě proto jsme tady my, abychom na Zemi vnášeli mír a zajistili, že naším prostřednictvím bude na Zem pronikat světlo. Archanděl Michael nenáleží k žádnému náboženství a není omezen časem ani prostorem, takže může být s námi všemi současně. Někdy si lidé na Michaela promítají své vlastní strachy a myslí si, že musejí vyznávat nějakou konkrétní víru, nebo že ho mohou unavit, nebo že jejich problémy nejsou zase tak "velké", aby ho museli volat na pomoc. Archanděl Michael je zajedno s Bohem a je tedy čistou energií a je nemožné, aby se jakkoli unavil nebo aby byl nějak omezen a musel si vybírat, s kým bude. Neposlouchejte tedy prosím žádné projekce ega ohledně andělů. Nemají žádná omezení a mohou pomáhat nám všem současně. Jen si o pomoc musíme říct.
V úterý budeme mít obzvláště silný úplněk, a tak, pokud jste jako já velmi citliví na fáze Měsíce, pak si všimnete zvýšené citlivosti, emotivnosti a problémů se spánkem.

Pro pondělí a úterý nám vyšla karta Sebeúcta. To je od Michaela krásné poselství o tom, že si máme hlídat své hranice, být asertivní a dobře o sebe pečovat. To znamená i říkat Ne všemu, co se neslučuje s vaším etickým cítěním. Na osobní i globální úrovni si vybírejte to, co odpovídá vašemu cítění, respektujte své pocity, a mějte k sobě dostatek úcty na to, abyste se o sebe postarali tak, jak potřebujete. Dobře o sebe pečovat znamená dopřát si dostatek spánku, zdravě se stravovat, dostatečně cvičit, investovat do organických potravin, které, jak studie prokazují, mají lepší chuť a obsahují více výživných látek.
Dobrá péče o sebe se může také týkat skutečnosti, že se snažíte každému zavděčit a chcete, aby byli všichni šťastní, jenže mezi ně zapomínáte započítávat sebe. Vy byste měli stát na vrcholku tohoto seznamu! Dělejte šťastnými v první řadě sebe! Může to tedy znamenat i to, že se vás v tomto období bude někdo pokoušet přimět udělat něco, co nechcete nebo co se neslučuje s vaším etickým cítěním, co vás nezajímá nebo na co nemáte jednoduše čas, a na vás je, abyste si uvědomili, že máte právo říct Ne! Je to součást vašich zdravých hranic.

Pro středu a čtvrtek tady máme kartu Běžte dál beze strachu. To je velmi zajímavé, hlavně hned po úplňku. Úplněk je z historického hlediska časem, kdy něco propouštíme, zejména své strachy. Můžete tedy propouštět strach, kvůli kterému se zavděčujete lidem, nebo strach, který vám brání mít k sobě úctu, a nebo strach z jakýchkoli změn. Tato karta vás povzbuzuje, abyste šli vpřed beze strachu. Abyste si dovolili udělat pozitivně tyto změny a nebáli se uvést svůj život do souladu s tím, jak opravdu cítíte, že by měl být. Uvidíme tedy, co nám střed týdne přinese - ale možná už to víte.

Pro konec týdne tady máme kartu Potěšující výsledek. Karty nám tedy říkají, že když si dovolíme udělat tyto změny, všechno bude fungovat, vše se vyřeší, dostane se nám veškeré podpory, nemusíme si dělat starosti a vše se uvede do souladu s naší cestou.

Vypadá to, že tento týden pro vás bude z osobního hlediska velmi dobrý. Pojďme se nyní pomodlit společně za svět:

Drahý Bože, prosíme tě, abys naši planetu obklopil dalšími anděly ochrany. Žádáme tě, abys z nás odebral jakékoli impulsy k násilí nebo negativitě a pomohl nám se očistit od všeho, co nepochází od tebe, Bože. Pomoz nám být v souladu s Tvou nejvyšší čistou láskou a uvědomovat si, že není nutné mezi sebou jakkoli soupeřit. Že vše, co potřebujeme, vždy dostaneme, že není žádný důvod k žárlivosti nebo závisti, ani k bojům o moc, protože moc máme my všichni, a to přímo od Tebe, Bože. Máme od Tebe všechno, co potřebujeme, a Ty nás tím vším neustále obdarováváš.
Žádáme Tě, Bože, abys zasáhl všude tam, kde je zasahováno do naší svobodné vůle, abychom měli na Zemi mír. Pomoz prosím nám všem, abychom byli statečnými léčiteli. Pomoz nám všem být dost odvážní na to, abychom říkali pravdu a byli upřímní ohledně naší vnitřní vize, naší vnitřní pravdy, tak abychom mohli konat tu práci, kterou jsme sem konat přišli.

Dýchejte... A pokud je ještě cokoli dalšího, co byste chtěli k modlitbě přidat, řekněte to nyní - modlíme se s vámi.

Bůh vás chrání. A čím otevřenější je vaše srdce vůči čisté Boží lásce a čím více Božích požehnání a ochrany nosíte sami v sobě, tím více z vás tato požehnání a ochrana vyzařují a chrání také vaše milované blízké.
Prosím, prosím, pokud cítíte, že potřebujete vypnout a přestat číst zprávy, udělejte to. Nebude to znamenat, že se nestaráte, nebo že vám na tom nezáleží. Musíte ctít svou citlivost! Potřebujete se o sebe starat! A to je hlavním poselstvím pro tento týden.

Posílám vám mnoho lásky, Božích a andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooha! Mějte nádherný týden a mějte k sobě úctu!

* * *

zdroj: http://youtu.be/_CyemYsMUjQ
překlad: Magda Techetová

O tom, jak na posraného i hajzl spadne. V hlavní roli Sandra.

Budu Vám dnes povídat o tom, jak na posraného i hajzl spadne. V hlavní roli Sandra.
Jak jsem Vám vyprávěla, že se chystám na pracovní setkání s projektem Bylinkové snění. Jela jsem z Ostravy do blízké vesničky u města Jeseníku.
Moc jsem se těšila a tak jsem se patřičně na to připravila. Vyfoukala jsem si vlasy, upravila se, namalovala se. Dokonce jsem si i nehty nalakovala, ať působím upraveným dojmem.Chtěla jsem udělat dobrý dojem. Než jsem se připravila, venku začalo lít jako z konve. Představte si takové ty tropické lijáky v Indii. Takže k auto jsem doběhla zmoklá jako slepice. Do slova a do písmene. Před svým úprkem jsem stihla si svůj desetitisícový fotoaparát vyválet na společné chodbě v naší bytovce. Sedla jsem do auta, mokrá jak kdybych vylezla ze sprchy. Nastartovala jsem, pustila jsem navigaci a pustila stěrače na plný výkon. Tak hodně pršelo. Cesta do Opavy, kterou normálně zvládám za cca 15 - 20 min. mi díky letním úpravám silnice a různých objížděk a uzavírek trvala nějakých cca 50 minut. Věděla jsem, že přijedu pozdě, než bylo smluveno.
Jedu si to cestou, necestou, polem, nepolem...a potkávám na silnici snad všechny traktory z moravskoslezkého kraje. Když přede mnou nejel traktor, tak jsem chytla náklaďák a nebo nějakého kochálistu, který jel s bídou 40km/hod. a kochal se.
Když jsem se téměř po třech hodinách doploužila k městu Jeseník, kde se vzal, tu se vzal v serpentinách autobus.
Nerada po těch serpentinách jezdím, protože ty úzké lesní cestičky, kde mám pocit že s bídou vleze jedno auto v jednom směru a to osobní, tak jsem před sebou měla v protisměru autobus. Tak statečně jsem mu uhýbala, abychom se nesrazili, že jsem málem urvala přední nárazník na autu. Ten autobus kolem mě projel asi jen dva centimetry od zrcátka. Seděla jsem v autě a normálně jsem pištěla hrůzou, že mě celou očeše a nebo shodí ze srázu.
Autobus projel, ve mě by se nikdo ani krve nedořezal jak mi z toho bylo zle. Kouknu na auto a ten nárazník jsem skutečně očesala, jak jsem se snažila vyhnout. Naštěstí to nebylo stylem, že by držel ne světlometech, ale i tak mě to mrzelo, že s tím bylo hnuté a vyskočené z toho místa, kde měl být. Tak to mi taky moc na dobré náladě nepřidalo. Byla jsem někde uprostřed lesa, do toho mi Dita psala, kde jsem. Moje odpověď zněla: navigace hlásí 13km od cíle, ale neptej se mě, kde jsem. Byla jsem někde uprostřed lesů.
Zmoklá jak slepice, s omláceným fotoaparátem, na který jsem tolik šetřila a opatrovala jsem jej jako oko v hlavě, s česaným autem a ještě jsem už byla 3 hodiny na cestě. Myslela jsem, že mě trefí a že se mi snad už nic horšího nemůže stát.
MOHLO!!!!!! Nemohla jsem najít dům, kde Dita bydlela. Kroužila jsem okolo a hledala a hledala. Musela jsem zavolat, ať mě přijde najít. Naštěstí jsem byla kousek od domu.
Dovedete si představit jak jsem se asi cítila. Totálně pod psa. Naprosto rozhozená, rozklepaná. Civěla jsem na ní, ona na mě...cítila jsem se jak ..no škoda mluvit a zmohla jsem se jen, že nic horšího jsem snad v životě nezažila.
Sandra se mýlila, vrchol dne teprve měl přijít... Co jsem se trošku zvetila a uklidnila, mě Dita provedla zahradou, ukázala bylinky. A začala na mě tasit vše, co měla připraveného. Přátelé, odjížděla jsem s totálně narvaným kufrem.
Dita mě vzala do Priessnitzových lázní. Bylo tam krásně. Vyjely jsme úplně nahoru, záchytné parkoviště jsme minuly :D
Měly jsme hlad a tak mě Dita nalákala do nově zrekonstruované kavárny. Což o to, vypadala skutečně luxusně a tak jsme si řekly, zkusíme to. Dita tam také ještě nebyla a že se necháme překvapit.
Chtěly jsme si dopřát. Přátelé, to, že něco vypadá luxusně, ještě neznamená, že se tak budete mít :D
Abych to zkrátila, oběd jsem vrátila, že tohle odmítám jíst... Nechala jsem si tedy donést něco jiného, bylo to o poznání daleko lepší, ale do toho, abych byla překvapená, či spokojená to mělo daleko. Jedné velké plus ale bylo, že pan vrchní se choval velmi korektně, ani okem nemrkl a velmi zdvořile se ptal, co není v pořádku a co konkrétně mi nechutná a co bych změnila.
Poté jsme šly s Ditou na kolonádu, pááni tam bylo krásně ♥
Řekly jsme si, že si zajdeme do jiné restaurace či kavárny na výborný zákusek. Po cestě jsme se zastavili ještě v autě, něco jsme tam potřebovaly. A můj vrchol dne přišel.. Zadní kolo na autě bylo prázdné. Tak to jsem už nevydržela a normálně se rozbrečela. Za jeden den mi toho přišlo až sakra hodně.
Takový den jsem neměla ani nepamatuji. Dalo by se to počítat skutečně na roky, možná i pětiletku.
Naštěstí se zase našel hodný a vstřícný pán, který mi kolo vyměnil. Ještě že jsem měla rezervu! To mě dostalo už natolik, že jsme šli víte kam a né na zákusek.
Dita mě zase vzala domů, dala mi pořádnou porci nanukového dortu a kopec šlehačky :D tak jsem se zase uklidnila a pak teda jela domů. Myslím, že dojem jsem zanechala opravdu ohromný :D :D
Přijela jsem domů, v hlavě jsem měla jako v úlu a bylo mi zle.
Já jsem se tolik na to setkání těšila, že si užiju přírodu a to, že jsem bez dětí. Byla to taková malá noční můra :D ale Dita byla statečná :D

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 11. do 17.7. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 11. do 17.července. Andělská čísla v tomto týdnu jsou velmi silná. Začínáme 11.7. Sedmička je v andělských číslech znamením, že jdete správnou cestou a že v ní máte pokračovat i nadále, i když třeba nevidíte, že byste se někam posouvali - protože se posouváte. A číslo 11 znamená, že je třeba zůstat pozitivní. Vždy, když vidíte jedničky, 1, 11, 111..., připomínají vám, že vaše myšlenky se zhmotňují do reality jako lusknutím prstu. A tak, ze začátku týdne bude důležité zůstávat optimističtí a udržet si svou víru ve svou cestu - a říkají, že také v cestu světa, protože se toho ve světě hodně děje, a když si nedáme pozor, může nás to stáhnout dolů. Jsme velmi soucitní a silně to na nás působí, takže můžeme upadnout do pesimismu a začít svět vnímat tak, jako by se rozpadal. Ale právě kvůli tomu jsme sem přišli - přihlásili jsme se do služby zde na Zemi v tomto čase, kdy věci opravdu jsou chaotické a znepokojivé, tak abychom zde udrželi mír a světlo a byli branami pro Boží léčivé světlo a lásku právě v tomto čase. 7-11 tedy znamená, že si potřebujeme udržet svou víru ohledně cesty, po které jdeme jako lidstvo, a vidět v lidech to dobré, i když je to někdy opravdu těžké. Když nosíte dobro ve svém vědomí, vnášíte ho i na Zemi.
Pojďme se podívat na karty na další týden. Dnes bych chtěla pracovat se starší, ale mou oblíbenou sadou karet Poselství archandělů. Tak jako vždy se nad kartami nejprve pomodlím a požádám Boha o poselství pro nás všechny pro následující týden.

První karta je pro pondělí a úterý a je to Pozdrav z nebes. To znamená, že vám vaši předkové nebo i Bůh posílají své pozdravy a poselství. Je to pro nás znamení ze začátku týdne - a dává to smysl vzhledem k vysokovibračnímu andělskému číslu pondělka - že máme opravdu věnovat pozornost poselstvím, která z Nebes dostáváme (a věřit tomu, že jsou opravdu z Nebes!) a která nám říkají, že naše modlitby byly vyslyšeny a jsou zodpovídány, a že Bůh, Ježíš, Duch Svatý, strážní andělé či vaši předkové se s vámi chtějí zkontaktovat. Říkají vám také, že to znamená, že budete v začátku týdne dostávat hodně znamení - mohou to být pírka nebo mince, která se zjeví odnikud, nebo andělská čísla, např. když vidíte 444, je to připomínka, že andělé jsou s vámi, nebo jakákoli jiná znamení, že vaše modlitby byly vyslyšeny. A to se týká - jak říkají - i vašich kolektivních modliteb. Andělé dohlížejí na naši Zemi a vidí těžkosti, které se na ní dějí, ale kvůli zákonu svobodné vůle každého člověka nemohou do této vůle zasahovat. Naučili mě však, že pokud mám svobodnou vůli míru na Zemi a někdo jiný mi do této svobody zasahuje, mohu požádat o takový zásah, aby mi do ní zasahovat přestal. To nijak nezatíží naši karmu, ani to nejde proti něčí svobodné vůli. Na začátku týdne využívejte svou moc. Bůh vám dal moc léčit, zhmotňovat a povznášet - a to je vaše životní poslání včetně modliteb.

Dostáváme se ke středu týdne a tady máme kartu Indigové a křišťálové děti. Jde o to, že generace indigových dětí (které už dnes nejsou dětmi - většině z nich je kolem 30 let) nemá žádné zábrany v užívání své Bohem dané duchovní moci - moci promlouvat, být aktivisty, pořádat hnutí, otřásat základy a objevovat vynálezy. Andělé říkají, že ve středu týdne budou hrát roli také vaše vlastní děti a vaše vnitřní dítě. Může se také objevit něco ve zprávách ohledně dětí, co budeme moci zahrnout svými modlitbami za bezpečí a ochranu všech dětí a odlehčení jakékoli negativní energie. Znamená to také pracovat s indigovými dětmi a pomáhat jim, aby si svou sílu udržely a nesešly z cesty. Jde také o naslouchání vlastnímu indigovému já, které vždy ukazuje pravdu - mě o tom mnohé naučil můj indigový syn Charles. Vždycky jsem každému věřila a pak byla zklamaná. A on mi vždy říkal: "Copak jsi neviděla ty varovné známky?" A tak jsem se naučila je vnímat. Je to tedy i poselství o tom, že v této době bude dobré věnovat pozornost svému vnitřnímu varovnému vnímání ohledně druhých lidí.

Máme tady téma celého týdne - o využívání vaší duchovní moci! Na konec týdne je tady karta Víte, co máte dělat. Je to poselství archanděla Uriela, jehož jméno znamená "Boží světlo". Vypovídá o tom, že už víte, co dělat. A že máte věřit ve skutečnost, že jste byli stvořeni k obrazu a podobě Boha, a proto máte k dispozici i všechny Boží dary. Není nic, co by vás mohlo držet zpátky. A i když můžete některé lidi vnímat, jako by byli nad vámi nebo byli lepší než vy, je to jen iluze. My všichni jsme rovnocenní. Máte stejnou léčivou moc jako ten nejlepší léčitel na této Zemi, ale musíte tomu věřit. Toto je povolání k tomu, abyste se dostali opět do kontaktu se svou skutečnou duchovní silou a udělat k tomu, co je třeba, např. strávit nějaký čas o samotě v ústraní. Velmi pomáhá strávit tichou chvíli poté, co se ráno vzbudíte, ještě než budete s někým mluvit nebo budete něco číst. Vědomí si toho, co máte dělat, souvisí také s volbami a rozhodnutími, které se snažíte učinit, a tím, že vy sami si musíte potvrdit, že je to správné. Někdy se vzdáváme své moci, když se ptáme jiných lidí, co bychom měli dělat. Lidé chodí za poradci a psychickými médii... Není to špatný nápad se zeptat dalších lidí na jejich názory, ale pravdou je, že již své odpovědi máte uvnitř sebe, a tato karta vás povzbuzuje k tomu, abyste jim věřili. Máte v sobě ohromnou sílu, kterou ani nemohu popsat.

Andělé říkají, že si v tomto období máte dávat pozor na to, co vás obklopuje, protože budete vysoce citliví. Hlavně se to týká hudby, kterou budete poslouchat. Možná bude lepší poslouchat nějakou, která nemá žádná slova, protože některé písně, když se do nich zaposloucháte, obsahují slova, která vaši energii snižují - obsahují stěžování si nebo zapřísahání se k něčemu. Poslouchejte to, co vás bude pozvedávat. Obklopte se tím, co vás bude podporovat a povznášet. Můžete poslouchat třeba relaxační a meditační hudbu, nebo si vyjít do přírody a poslouchat ptáčky, větřík a další přírodní zvuky.

Posílám vám mnoho lásky a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooha!

* * *

zdroj: http://youtu.be/ouC_R-ks538
překlad: Magda Techetová

Život není ničím jiným, než cesta vlakem...

Život není ničím jiným, než cestou vlakem: skládající se z nastupování a vystupování, nehod, příjemných překvapení, ale též i samoty.

Narozením nasedáme do vlaku a střetáváme tam osoby, se kterými bychom si přáli zůstat po celou cestu: naše rodiče. Bohužel pravda je jiná. Oni na nějaké stanici vystupují zbavujíce nás svojí citlivosti a nenahraditelné vazby k nim.

To ale nepřekáží tomu, aby nastoupili jiné osoby, které se pro nás stanou velmi důležitými. Přicházejí naši sourozenci, přátelé a zázračné lásky.

Mezi osobami, které cestují tímto vlakem se najdou i tací, kteří se přišli jen svézt.Tací, kteří při cestování vyvolávají jen smutek… A též tací, kteří chodí po vlaku a jsou připraveni stále pomoct nemohoucím. Mnozí po vystoupení zanechávají stálou stopu…

Jiní vystoupí tak nepozorovaně, že si ani neuvědomíme, že uvolnili místo. Je zajímavé, že někteří cestující, které nejvíce milujeme, obsadili místa ve vagonech, které jsou nejdál od toho našeho.
Proto budeme muset přežít naši cestu bez nich. Samozřejmě nic nebrání tomu, abychom se během cesty rozhodli, i když s těžkostmi opustili náš vagon a vypravili se k nim…
Ale bohužel už si nebudeme moct sednout vedle nich, protože toto místo už bude obsazené jinou osobou.

Nevadí, tato cesta vypadá právě takto: plná výzev, snů, fantazie, očekávání a rozluček…Ale nikdy návratů.
A proto absolvujme naši cestu nejlépe, jak se dá. Pokusme se navázat známost s každým cestujícím, hledajíce v každém z nich ty nejlepší vlastnosti.
Pamatujte, že v některém momentu cesty můžou koktat a my jim pravděpodobně budeme muset porozumět…
Protože i nám se mnohokrát bude plést jazyk, ale také se najde někdo, kdo nám bude rozumět..

Velké tajemství na konci spočívá v tom, že se nikdy nedozvíme na jaké stanici vystupujeme, ani kde vystupují naši společníci a dokonce ani ten kdo má místo po našem boku a já ještě dodám, že se ani nedozvíme jestli s někým máme stejnou cílovou stanici a která stanice je cíl jiných. Zamýšlím se, jestli ve chvíli, když vystoupím z vlaku pocítím nostalgii a věřím, že ano. Odloučit se od některých přátel, se kterými jsem cestovala bude bolestné.

Pro prosím učiňte vše, aby náš pobyt v tomto vlaku byl pokojný a hodný úsilí. Starejme se tak, aby když přijde chvíle vystupování, na našem prázdném místě zůstala stopa a milé vzpomínky pro ty, kteří pokračují v cestě.

Tobě, který jsi částí mého vlaku přeji šťastnou cestu!

Cílová stanice - přirozenost

Pokud přijmeš sám sebe takového, jaký jsi, stáváš se přirozeným.

Zmizí napětí, snaha „někam to dotáhnout“, přetvářky a manipulace.

Dostaví se úleva a nechuť na někoho jiného si hrát, než ve skutečnosti jsi.

Zjistíš, že máš více energie a chuti do života.

Když přijde hněv, dáš mu průchod a nejsi do něj zapletený.

Prostě ho prožiješ a víc ho sebou nenosíš – nedusíš jej v sobě a tak nenarůstá tlak, který by mohl přerůst v nenávist.

Ničemu se nebráníš a tím postupně všechny krajní emoce ztratí svou sílu.

Přijmeš zklamání stejně jako zamilovanost, únavu stejně jako nadšení.

Jíš, kdy máš hlad a spíš tak dlouho, kolik potřebuješ.

Postupně odložíš všechny techniky a metody, které nejsou pro tebe přirozené.

Poznáš je podle toho, že se do nich musíš nutit a přemlouvat se.

Reaguješ tak, jak to cítíš v danou chvíli.

Nakonec zmizí i strach, že tě někdo nebude mít rád takového, jaký opravdu jsi.

Jsi přirozený a tak pluješ ve svém vibračním proudu.

Necítíš k nikomu odpor, protože jsi spokojený sám se sebou.

Více se bavíš a vychutnáváš si vše přirozeně takové, jaké to je.

Přirozené totiž přitahuje přirozené.

Jestli hledáš vzrušující výlet, nastup do vlaku, který míří do stanice PŘIROZENOST.

Najdeš ji podle ukazatele „cítit se dobře“, který tam trvale směřuje.

7 jedů, kterými se sami paralyzujeme

Proč se někteří lidé neposouvají z místa, když mají plná ústa změn? Protože slovo je mocné, ale hýbat s věcmi, natož s lidmi, neumí. Jeden nekomentovaný čin zmůže víc než vodopád slov bez činu. Ne, slovo neumí rozhýbat. Ale umí ochromit. Uštknout jako had. Jakých je 7 nejčastějších jedů, kterými (bohužel) můžeme paralyzovat sami sebe?
„Nemám na výběr“
Jed, který říká… Nic neměň, všechno je beztak už dané, nějak to do penálu doklepeš.
Přitom svůj životní příběh si píšeme rozhodnutími, jaké činíme. Je důležitější si ujasnit, kam směřujeme a proč, než se někam slepě hnát. Titaniku také nepomohla rychlost, s jakou chvátal k cíli. Ne, i jeho kapitán měl na výběr. Kdykoli Vás přepadne pokušení opakovat věci stejným způsobem, který Vás dělá nešťastným, zeptejte se sami sebe: „Chci být opravdu vězeň minulosti? Nebo se pokusím o jinou budoucnost?“
„Tak špatné, jak je to teď, to vždycky bude“
Jed, který říká… Rezignuj a nenáviď ty, kterým se daří lépe.
Pokud stojíte na dešti, nedivte se, že na Vás prší. Stačí popojít kus dál a může na Vás svítit slunce. Jistěže budete ještě chvilku provlhlí, ale ani bolest a frustrace neodejdou přes noc. Je velkým darem, že pomalu zapomínáme. O to snáz si špatné časy budeme připomínat a vážit si lepších dnů. Tak se rodí pokora. Řešením z každé šlamastyky je činnost. Vždy je lepší jít než čekat. Indiáni v Dakotě říkají: Když zjistíte, že sedíte na mrtvém koni, je lepší sesednout, než shánět větší bič, lepšího jezdce či věřit, že ožije.
„Kdekdo jiný je lepší než já“
Jed, který říká… Lehněte si rovnou do hrobu, tady jste už zbyteční.
Neplýtvejte energií na to, abyste si sráželi sebevědomí – na to se najde dostatek jiných lidí. Nejistota je jako Otesánek. Začnete ji vykrmovat a jednou Vás sežere. Přirozeně, že vždy se budete cítit méněcenní, pokud své slabiny začnete porovnávat se zářnými přednostmi jiných. Ne, každý má své vlastnosti a nemá logiku se vzájemně porovnávat.
„Je to nemožné“
Jed, který říká… Nemá cenu to zkoušet, ještě by to mohlo vyjít.
Abyste uspěli, musíte být tak trochu „nemožní“, blázni, snílkové. Musíte věřit, že něco neobvyklého, co se ještě nestalo, se stát může. Jen tak se rodí inovátoři, zlepšovatelé. Bez nich bychom dodnes jedli šťovík, malovali na zeď v jeskyni a čekali, kdy se mamut chytí do pasti. Realisté ještě nic nezměnili. Idealisté ano. Byli schopni jít do tmy a hledat vypínač, aby posléze pro všechny osvítili celý prostor. Ještě že Edison nebyl realista…
„Přeji si“
Jed, který říká… Počkej si, třeba na Tebe z nebe spadne pečený holub.
No, obvykle na lidi, kteří si toto říkají, padá z nebe něco úplně jiného z holuba. Nejlepší, co pro sebe můžeme udělat, je přestat mluvit o přáních a začít makat pro jejich splnění. Přání bez nároku na odměnu plní Ježíšek, ale ten chodí 1x v roce. Co zbylých 364 dní?
„Nezvládnu to“
Jed, který říká… Jsi slabší než Ty sám.
Život není krásný ani jednoduchý. Je dost zákeřný. Když Vám jednu ubalí, nechá Vás ležet na zemi, pokud to dovolíte, klidně do posledního dne. Kašle na Vás. Posteskem, že neumíte vstát, ho neobměkčíte. Seberte kuráž a postavte se. Naše síla není v tom, jak tvrdým ranám dokážeme čelit nebo uhnout, ale jak odolní budeme, když se po ráně odhodláme k dalšímu kroku. Jen ať si o Vás omlátí pravačku. Nedejte se. Jste silnější.
„Nemohlo se mi stát nic horšího“
Jed, který říká… Osud si na mě zasedl.
Nic není dobré nebo špatné. Umění být šťastný spočívá v tom, že jej dokážete uplatnit v jakékoli situaci, která Vás dostihne. Být vysmátý, když se Vám daří, umí každý. Ale překonat náročné chvíle, to znamená umět být šťastný. Pak pochopíte, že štěstí nebo neštěstí nezávisí na vnějších okolnostech, ale jen na Vašem přístupu a úhlu pohledu.

Výklad z Tarotových karet na období od Úplňku 20.6.2016 do Úplňku příštího a to do 20.7.2016

Přátelé, tak léto nám začne hodně pěkně :). Vcházíme do hojnosti, úrody a na radost bohatého období. Co jsme kde zaseli a ještě i zasejeme hned teď po Úplňku, to také sklidíme. Plody svých snah, své práce, postoupíme ve svých plánech. K růstu a zrodu bude docházet hlavně v rodinách. Tam také najdeme nejvíc pochopení, pomoci i ochranu. Dny budou přát různým domácím plánům, akcím, rodinným podnikům. Dohodám, celkově změnám k lepšímu. I třeba stěhování. Také se všeobecně uklidní rozbouřené situace a překonají potíže. Jestli se chcete usmiřovat a stmelovat, tak je tohle období ideální. Radovat se bude hlavně u rodinných krbů. V prostředích, které nám takové teplo dávají a s lidmi, kteří jsou pro nás rodina. Vypadá to na oslavy, na zrození i sklizeň a na příliv nové energie. Vy, kteří chcete zkrásnit, nebo zkrášlovat, tak do toho. Půvabu a estetice jsou dny také velmi nakloněny. Celé období nám nabízí náruč hojnosti, lásky, krásy i porozumění, náruč Císařovny. Tak ji přijměme.
Teď v krátkosti k jednotlivým týdnům. Ten první, tedy současný popíšu porobněji. Bude to takový klidný týden. Klidně také začal. Někomu se může zdát, že nehybně až smutně, ale smutný nebude. Spíš takový hloubavý, přemýšlivý. Přímo vhodný třeba k ujasnění si svých plánů, toho co chceme, k poznávání i k rozuzlení nějaké nejasnosti. K vytváření harmonie v nás i kolem nás. Velmi příjemná a léčivá bude meditace a hudba. Dobrým rádcem intuice. K některým dorazí doslova záchranná myšlenka, pomocná ruka, nebo zpráva, která rozsvítí hvězdu naděje. Dumejte, naslouchejte, ale jestli chcete nějaké příjemné změny dosáhnout, tak na ni začněte pomalu pracovat už v těchto dnech.
Druhý týden bude svižný. Bude o posunu, přemísťování. Na cestách, ale i v našich záležitostech. Tady mnozí změní své místo, postoj, někteří bydliště. Velkou roli budou hrát ženy. Akčním bude štěstí přát. I v jiných městech, či oblastech. Právě v druhém a třetím týdnu se budou nejvíce překonávat různé těžkosti. Odhalí se i švindly, intriky a drbny. Možná zrovna vy zneškodníte svého nepřítele :). Celkově se přesuneme do klidu a mnohé pochopíme. Třetí týden bude takový chápavý i plný pochopení. Jestli se teď v něčem špatně vyznáte, tady se začnete znovu orientovat. Bude o nalezení správného směru. Najdou ho hlavně ti, kteří se v posledních dnech potáceli ve lžích, oklikách. Někteří změní způsoby, jiní cestu.
Konec období nás obdaruje novou energií. Zrodí se nový život v nás i kolem nás. Často právě nalezením správného směru. Překonáním úzkostí a těžkostí. Díky změnám k lepšímu. Ve vzduchu budou láskyplá gesta, vstřícné nábídky a příležitosti, které obšťastní. Štěstí bude přicházet i skrze děti. Tak se bavte a slavte. Vypadá to, že bude co. Přinejmenším tu znovu zapálenou jiskru v nás :)

Krásné dny přátelé <3


Příští Úplněk nastane 20.7.2016 v 0.56h.


Více zde: http://allison-tarot.webnode.cz/mesicni-vyklady-karet/uplnek-20-6-2016/

Svatojanská noc aneb Letní slunovrat

Nejdelší den, nejkratší noc. Letní slunovrat, který na severní polokouli obvykle připadá na 21. červen. Slavili jej Keltové, Slované... A když do našich zemí přišlo křesťanství, změnil se slunovrat ve svatojánskou noc, spojenou s oslavou narození Jana Křtitele, tedy s nocí z 23. na 24. června. To ale oslavám nic neubralo na tajemnosti a navíc celá řada prastarých zvyků zůstala zachována. Například se zpívalo se u ohňů, na jejichž přípravě se vždy podíleli mládenci, kteří z oloupaných kmenů jedlí postavili hranici. Dívky zatím upletly věnec z devatera kvítí, který se pak pověsil na špičku jedle uprostřed hranice. Kolem zapáleného ohně pak všichni tančili, přeskakovali přes něj, což mělo upevnit zdraví. Výška skoku zas ukazovala, jak vysoko vyroste obilí nebo len. Zapalovaly se také metly a hořící se vyhazovaly do vzduchu, aby se tím zastrašily čarodějnice. Dolů z kopce se také spouštěla zapálená kola z loukotí pomazaná smůlou, což symbolizovalo slunce. A předvečer narození Jana Křtitele si svůj punc tajemné a kouzelné noci pronesl staletími až do toho jedenadvacátého. O Svatojánské noci můžete kouzlit, přivolávat lásku, hledat poklady, sbírat léčivé byliny nebo věštit budoucnost...


Kdo si chce připomenout výjimečnost této noci, měl by vědět, že k ní náležejí:
Výzdoba: letní kvítí, růže, kapradí, dub
Barvy: zelená, žlutá, oranžová
Potraviny: byliny a plody ovoce, citron, čerstvé ovoce, ovocný salát
Rituál: tance kolem ohně (Svatojánská noc), písně

Noc kouzel a pokladů
O Svatojánské noci mají všechny naše sny, kouzla a rituály dvojnásobnou moc a sílu. Stejně tak přání, správně vyslovená, budou vyslyšena a vnesena do našich životů.
Naši předkové byli přesvědčeni, že přesně o půlnoci rozkvete zlaté kapradí, které je jednou z nejvzácnějších rostlin všech čarodějek. Nálezci propůjčuje schopnost jasnozření a dokáže otevírat cesty k pokladům. Rostlina je ale chráněna nejen bludnými kořeny, ale i samotnými bludičkami, které ji střeží jako oko v hlavě. Inu, nic není zadarmo... Pro toho, kdo překonal nástrahy temných sil, je prý nakonec největším nebezpečím vlastní chamtivost. Z pokladu si totiž může odnést, jen tolik, kolik sám unese. Jinak jeho duši čeká nemilosrdný trest.

Noc splněných snů
Zapalte tuto noc svíčku, rozdělejte oheň, ať dodáte Slunci sílu, pomůžete mu v jeho nelehkém úkolu - svítit na naši úrodu, na naši zem. Pokud Svatojánskou noc chcete využít ke splnění snů a přání, přináším malý návod, jak na to:
Zapalte před půlnocí zlatou svíci. (Může být i žlutá). Kolem ní rozsypte květy ručně sesbírané. Ke svíčce položte kámen, který jste sami sebrali. Zavřete oči a myslete na své přání. Toto je nejdůležitější a nejmocnější část rituálu. Svojí myšlenkou musíte být schopni vydat takové množství energie, které bude schopno přání přivolat. Nepospíchejte proto. Nic neuspěchejte. V klidu se soustřeďte na svůj sen. Dodejte mu tvář a barvy. Až si budete jisti, že myšlenka je téměř viditelná, nakreslete (napište) ji na papír obyčejnou tužkou (naši předci kreslili uhlem na březovou kůru). Kámen zabalte do papíru, ovažte ho zlatou stuhou. Alespoň 10 minut jej držte sevřený v dlani a opět si přivolejte vizi toho, po čem toužíte. Poté kámen schovejte na 3 dny pod polštář. Svíčku sfoukněte, poděkujte za vyslyšení. Po 3 dnech kámen vyndejte z pod polštáře a uložte ho, stále zabalený v papírku s přáníčkem, na bezpečné místo.
Je prý vhodné utrhnout v 11 v noci 3 listy kapradiny a přitom vyslovit 3 uskutečnitelná přání, zabalit kapradí do hedvábného papíru a uložit.
Že by se ta přání měla do roka splnit...

Mimořádná síla bylin
Tajuplná noc propůjčuje svoji sílu i bylinám, které se využívají k čarování. Pokud hledáte lásku, nezapomeňte si natrhat laskavec. Když ho budete nosit u sebe, přičaruje vám muže. V předvečer Svatého Jana také děvčata splétala věneček z devatera kvítí, aby se ve snu dozvěděla, kdo jim je souzený. Do devatera kvítí patřily bylinky léčivé a voničky, o tomto večeru s magickým účinkem. Byl to devětsil, komonice lékařská, májovník, mařinka vonná, devaterník penízkový, routa,
třezalka toužebník a hvozdík. Také kopretina, sedmikráska a květy heřmánku byly zasvěceny lásce.

Budoucnost se zjeví v zrcadle
Zrcadla jsou tajuplná, mocná, ale i záludná. Pokud chcete v zrcadle spatřit, co vás čeká, můžete to zkusit mezi jedenáctou hodinou a půlnocí.
Nejúčinnější je postavit dvě zrcadla proti sobě a nasvítit je svíčkami. V nekonečné „chodbě“, kterou uvidíte, pak můžete nahlédnout do budoucnosti. Měli byste si ale dobře rozmyslet, jestli o to skutečně stojíte. Obrazy totiž mohou být děsivé a nejednoznačné. Tím, co uvidíte a co jste si nesprávně vyložili, si pak snadno můžete otrávit život.

zdroj: Týdeník Spirit

Strana: 12345678

 

Kategorie článků:


Odeslání balíčků v prosinci:

7.12. a další 17.12, 21.12 a 28.12
(12. - 16.12 jsem mimo ČR)

Kde se můžeme vidět?

9.2.2019
Kurz automatické kresby

Harmonogram:S radostí se Vám budu věnovat emailem či v poradně ♥
úterý - pátek

* poradna v Ostravě Hrabůvce pracovní doba dle objednávek


tel: 737 888 477

balíčky
odchází vždy v pátek

*nemohu zaručit přijetí hovoru při práci s klientem

Newsletter:

Chci odebírat newsletter

Chci odebírat!

Facebook:

 
Webdesign Studio R3D, s.r.o.